(โอกาส) ครึ่ง ๆ, 50:50

คำศัพท์ภาษาไทย

vs-s ›

 相半ばする

ภาษาญี่ปุ่น あいなかばする

1

(โอกาส) ครึ่ง ๆ,50:50

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

 相半ば

ภาษาญี่ปุ่น あいなかば

1

(โอกาส) ครึ่ง ๆ, 50:50(โอกาส) ครึ่ง ๆ, 50:50