คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด P

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด P ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด P

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด P ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. peer-to-peer,วิธีการจัดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทำให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องใด
    ภาษาญี่ปุ่น ピアツーピア
  2. POSIX ย่อมาจาก Portable Operating System Iinterface for UNIX เป็นระบบปฏิบัติการ UNIX รุ่นหนึ่ง ที่สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นผู้พัฒนาขึ้น
    ภาษาญี่ปุ่น ポジックス
  3. PS/2 ย่อมาจาก personal system 2 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่น 2 เตรียมไว้ให้ใช้ตัวประมวลผลชนิด 32 บิตด้วย
    ภาษาญี่ปุ่น ピーエスツー

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด P"