ตัวของเราเอง

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

自分自身

ภาษาญี่ปุ่นじぶんじしん

1