ตัว

คำศัพท์ภาษาไทย

n-t ›

一着

ภาษาญี่ปุ่นいっちゃく

1

n ›

一匹

ภาษาญี่ปุ่นいっぴき

1

一頭

ภาษาญี่ปุ่นいっとう

2