ความเห็นของตัวเอง

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

一存

ภาษาญี่ปุ่นいちぞん

1