ตัวอย่าง คำสแลงภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

คำสแลง (อังกฤษ: slang) คือ ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง

รวมตัวอย่างของ คำสแลงภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำสแลงภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. ace

  ตัวอย่าง He's an ace reporter.

 2. action

  ตัวอย่าง Do you know where the action is in this town?

 3. all wet

  ตัวอย่าง Your ideas about politics are all wet.

 4. all-nighter

  ตัวอย่าง I almost fell asleep during the test after an all-nighter.

 5. ammo

  ตัวอย่าง The gun was useless after the killer ran out of ammo.

 6. antifreeze

  ตัวอย่าง I really need some antifreeze in me on cold days like this.

 7. armpit

  ตัวอย่าง This town is really an armpit.

 8. awesome

  ตัวอย่าง What an awesome sunset.

 9. bad

  ตัวอย่าง Wow, that was really a bad movie.

 10. barf

  ตัวอย่าง He barfed all over the seat of the airplane.

 11. bashed

  ตัวอย่าง The boat was bashed beyond recognition.

 12. beat

  ตัวอย่าง After working all day I am really beat.

 13. beemer

  ตัวอย่าง He just bought a new beemer to drive to work in.

 14. bench

  ตัวอย่าง He was benched during the basketball playoffs.

 15. bent

  ตัวอย่าง It's OK. Don't get so bent.

 16. bent out of shape

  ตัวอย่าง Don't get so bent out of shape.

 17. big gun

  ตัวอย่าง The president brought two big guns to the meeting.

 18. big mouth

  ตัวอย่าง Shut up! You really have a big mouth.

 19. big stink

  ตัวอย่าง The citizens made a big stink about the new nuclear power station.

 20. blimp

  ตัวอย่าง I always seem to have a blimp sitting next to me when I travel.

 21. blow

  ตัวอย่าง I'm going to blow out of here now.

 22. bomb

  ตัวอย่าง The movie was a bomb.

 23. bombed

  ตัวอย่าง The driver of the car was bombed.

 24. boo-boo

  ตัวอย่าง If you make another boo-boo like that, you won't have a job.

 25. booze

  ตัวอย่าง I promised to bring two bottles of booze to the party.

 26. bread

  ตัวอย่าง I need some bread to pay for my car.

 27. buck

  ตัวอย่าง Do you have a buck I can borrow?

 28. bummed

  ตัวอย่าง I was really bummed after I heard the news.

 29. bummer

  ตัวอย่าง My trip to New York was a bummer.

 30. bust

  ตัวอย่าง The whole idea was a bust.

 31. call

  ตัวอย่าง The weatherman made a good call about when the storm would come.

 32. carb

  ตัวอย่าง My motorcycle's carb is out of adjustment.

 33. catch some rays

  ตัวอย่าง I'm going to lie on the beach and catch some rays.

 34. catch some Z's

  ตัวอย่าง I need to catch some Z's before I go on my trip.

 35. cheesy

  ตัวอย่าง That is really a cheesy looking outfit.

 36. chicken

  ตัวอย่าง Don't be a chicken.

 37. chintzy

  ตัวอย่าง That really was a chintzy present you got him.

 38. chow down

  ตัวอย่าง I need to find a place to chow down.

 39. clip

  ตัวอย่าง Watch out or they will clip you at that bar.

 40. clunker

  ตัวอย่าง I can't go on a date in that clunker.

 41. cold fish

  ตัวอย่าง My date for the dance was a cold fish.

 42. collar

  ตัวอย่าง I knew they would collar the robber sooner or later.

 43. come up for air

  ตัวอย่าง He has to come up for air or he will die from exhaustion.

 44. cool

  ตัวอย่าง This is a really cool place to work.

 45. cop

  ตัวอย่าง How did you get the road sign? I copped it.

 46. couch potato

  ตัวอย่าง He is a couch potato.

 47. crack open a bottle

  ตัวอย่าง Let's crack open a bottle for his birthday.

 48. cram

  ตัวอย่าง I need more time to cram for the test.

 49. cream

  ตัวอย่าง Our team creamed them badly.

 50. cruise

  ตัวอย่าง The skier was cruising down the hill

 51. cut

  ตัวอย่าง Could you cut my whiskey with a little water?

 52. damage

  ตัวอย่าง Lets get the bill and find out the damage.

 53. dead

  ตัวอย่าง This disco is really dead tonight.

 54. deck

  ตัวอย่าง He was decked in the fight.

 55. dicey

  ตัวอย่าง Since the weather is a little dicey, I won't go today.

 56. dirty

  ตัวอย่าง I hear that it's a dirty movie.

 57. ditch

  ตัวอย่าง I'll ditch my younger brother with my grandmother.

 58. do a snow job on

  ตัวอย่าง Don't try to do a snow job on me.

 59. dope

  ตัวอย่าง He is such a dope.

 60. dork

  ตัวอย่าง He is such a dork.

 61. dough

  ตัวอย่าง I need some dough before I can go Christmas shopping.

 62. drag

  ตัวอย่าง Doing homework on the weekend is a drag.

 63. dynamite

  ตัวอย่าง This drink is really dynamite.

 64. earful

  ตัวอย่าง My grandmother gave me an earful about the neighborhood.

 65. easy mark

  ตัวอย่าง The Japanese are an easy mark because they usually carry cash.

 66. eat

  ตัวอย่าง The problem is really eating away at me.

 67. face-off

  ตัวอย่าง The two sides were headed for a nasty face-off.

 68. far-out

  ตัวอย่าง This music is really far-out.

 69. fix

  ตัวอย่าง The addict needs another fix.

 70. flaky

  ตัวอย่าง He is too flaky to do the work.

 71. flick

  ตัวอย่าง I haven't seen a flick in a long time.

 72. flip out

  ตัวอย่าง He flipped out when he heard that his mother had been killed.

 73. flip side

  ตัวอย่าง What kind of music do you have on the flip side of the tape?

 74. get into something

  ตัวอย่าง I got into gardening in high school.

 75. get it

  ตัวอย่าง I listened to the joke twice, but I still don't get it.

 76. get with it

  ตัวอย่าง If you don't get with it, we will never finish this work.

 77. gig

  ตัวอย่าง I have a gig on Saturday night from 7:00 to 10:00.

 78. glitch

  ตัวอย่าง This computer program has a glitch.

 79. glitzy

  ตัวอย่าง This is a pretty glitzy hotel to be staying in.

 80. go bananas

  ตัวอย่าง I am going to go bananas if I don't have a vacation soon.

 81. goofy

  ตัวอย่าง You are always acting goofy these days.

 82. grass

  ตัวอย่าง Lots of students smoke grass in the dormitory.

 83. gravy

  ตัวอย่าง This job is pure gravy.

 84. groovy

  ตัวอย่าง This music is groovy.

 85. gross

  ตัวอย่าง Picking your nose is really a gross habit.

 86. gut

  ตัวอย่าง He got shot in the gut.

 87. guts

  ตัวอย่าง It takes a lot of guts to give the boss your true opinion.

 88. hairy

  ตัวอย่าง That was a hairy plane trip. I am glad the storm is over.

 89. hang it up

  ตัวอย่าง I have decided to hang up my teaching job.

 90. hang loose

  ตัวอย่าง Just hang loose for another few days.

 91. hang tough

  ตัวอย่าง We need to hang tough on our decision.

 92. hardware

  ตัวอย่าง The police were surprised by all the hardware the gang members had.

 93. have a buzz on

  ตัวอย่าง I had a buzz on after the third martini.

 94. have good vibes

  ตัวอย่าง I have good vibes about our new secretary.

 95. have it all together

  ตัวอย่าง Recently I don't have it all together.

 96. heave

  ตัวอย่าง I heaved up on the floor.

 97. hit

  ตัวอย่าง Your proposal was a hit with the boss.

 98. hole up

  ตัวอย่าง I had to hole up for three days because the police were looking for me.

 99. honcho

  ตัวอย่าง The honcho says that we are going to have to give up two days of our vacation.

 100. hooker

  ตัวอย่าง Her clothes make her look like a hooker.

 101. hot

  ตัวอย่าง The police stopped them because they thought the car was hot.

 102. hungry

  ตัวอย่าง If you are not hungry, you won't get ahead in the business.

 103. hustle

  ตัวอย่าง If you don't hustle, we will be late again.

 104. hyped

  ตัวอย่าง The fans were all hyped up for the football game.

 105. intense

  ตัวอย่าง This is a very intense situation we are discussing.

 106. jam

  ตัวอย่าง I am glad you got yourself out of that jam.

 107. jerk someone around

  ตัวอย่าง Recently it seems like everyone is jerking me around.

 108. jock

  ตัวอย่าง My roommate is a jock for the basketball team.

 109. joint

  ตัวอย่าง Where is the closest joint to here.

 110. just off the boat

  ตัวอย่าง He acts like he is just off the boat.

 111. keep one's cool

  ตัวอย่าง He kept his cool when his house burned down.

 112. kegger

  ตัวอย่าง I hear there is a kegger at John's house tonight.

 113. kick

  ตัวอย่าง I get a kick out of watching him paint.

 114. klutz

  ตัวอย่าง He is a real klutz.

 115. knock

  ตัวอย่าง Don't knock it if you can't do it any better.

 116. knockout

  ตัวอย่าง Who was that knockout I saw you with last Friday?

 117. knuckle sandwich

  ตัวอย่าง Shut up or I'll give you a knuckle sandwich.

 118. laid-back

  ตัวอย่าง You need to be more laid-back.

 119. lame

  ตัวอย่าง That is really a lame excuse.

 120. line

  ตัวอย่าง I have heard that line a million times.

 121. love handles

  ตัวอย่าง I exercise every day, but I can't get rid of these love handles.

 122. make waves

  ตัวอย่าง Try not to make waves around the office.

 123. maxed out

  ตัวอย่าง I am maxed out at my work and need to rest.

 124. mega

  ตัวอย่าง I have mega amounts of tomatoes in my garden this summer.

 125. megabucks

  ตัวอย่าง He made megabucks when he sold his company.

 126. mellow

  ตัวอย่าง You need to mellow out and enjoy life.

 127. meltdown

  ตัวอย่าง There has been a meltdown in the relationship between my parents and me.

 128. mickey mouse

  ตัวอย่าง The homework the teacher gave us was mickey mouse.

 129. move on someone

  ตัวอย่าง I am going to try to move on Sarah next Saturday.

 130. mush

  ตัวอย่าง That is total mush and you know it.

 131. neat

  ตัวอย่าง That was a neat idea that you had.

 132. negative

  ตัวอย่าง There are too many negatives about the company merger.

 133. nick

  ตัวอย่าง The police nicked the shoplifter as he was leaving the store.

 134. nip

  ตัวอย่าง He took a nip out of the bottle.

 135. nuke

  ตัวอย่าง I'll nuke our dinner in a few minutes.

 136. nut

  ตัวอย่าง I think that he is a nut.

 137. nuts

  ตัวอย่าง You are completely nuts if you think I will go with you.

 138. pad

  ตัวอย่าง Have you found a pad yet?

 139. pain in the neck

  ตัวอย่าง My wife's best friend is a pain in the neck.

 140. paper-pusher

  ตัวอย่าง My office is filled with paper-pushers.

 141. party animal

  ตัวอย่าง You're too old to be a party animal.

 142. party-hearty

  ตัวอย่าง We need to party-hearty because we just got a raise in salary.

 143. paw

  ตัวอย่าง Get your paws off of my body.

 144. peanuts

  ตัวอย่าง I am not going to work for peanuts.

 145. pickled

  ตัวอย่าง He gets pickled after only one beer.

 146. piece of cake

  ตัวอย่าง Working on a computer for me is a piece of cake.

 147. pig

  ตัวอย่าง He is a pig at parties.

 148. pig out

  ตัวอย่าง Let's go to the restaurant and pig out.

 149. pit stop

  ตัวอย่าง Let's make a pit stop at the next rest area.

 150. pooped out

  ตัวอย่าง He pooped out after we started to do the hard work.

 151. pop

  ตัวอย่าง Shut up or I will pop you.

 152. prod

  ตัวอย่าง Can you give me a gentle prod next week so I won't forget?

 153. psycho

  ตัวอย่าง She is a psycho. She should be in a hospital.

 154. push off

  ตัวอย่าง I am going to push off now.

 155. put-on

  ตัวอย่าง It was an elaborate put-on which I almost believed.

 156. rack

  ตัวอย่าง I have to hit the rack by ten or I'll be tired in the morning.

 157. rack out

  ตัวอย่าง I am going to rack out for two hours.

 158. racket

  ตัวอย่าง There sure was a lot of racket outside last night.

 159. rag

  ตัวอย่าง I can't believe we still get this same old rag.

 160. rap

  ตัวอย่าง We need to sit down and rap about a few things.

 161. rathole

  ตัวอย่าง When are you going to be able to move out of that rathole?

 162. raw

  ตัวอย่าง The raw office workers were not getting much done.

 163. ream someone out

  ตัวอย่าง The boss really reamed him out for his bad report.

 164. red hot

  ตัวอย่าง Your idea is really red hot.

 165. rough time

  ตัวอย่าง We have had a rough time this winter.

 166. rug rat

  ตัวอย่าง My sister has three rug rats.

 167. rule

  ตัวอย่าง My wife rules the house.

 168. run off at the mouth

  ตัวอย่าง He is always running off at the mouth.

 169. run out of gas

  ตัวอย่าง The politician ran out of gas during the campaign.

 170. sack

  ตัวอย่าง When did you hit the sack last night?

 171. scarf

  ตัวอย่าง Since he hadn't eaten in a week, he scarfed down everything on his plate.

 172. schmuck

  ตัวอย่าง What a stupid schmuck.

 173. screw around

  ตัวอย่าง If you screw around all day at this work, you will have to come back again.

 174. screw up

  ตัวอย่าง If you screw up one more time, I will fire you.

 175. sharp

  ตัวอย่าง He is very sharp with numbers

 176. shot

  ตัวอย่าง I'll give the puzzle another shot.

 177. shot down

  ตัวอย่าง Everyone shot down my idea at first, but later agreed that it was a good idea.

 178. slammer

  ตัวอย่าง The police threw them both in the slammer.

 179. smoke eater

  ตัวอย่าง My father is a smoke eater.

 180. split

  ตัวอย่าง It is time to split and go see the movie.

 181. square

  ตัวอย่าง My father looks square in his jacket.

 182. steamed up

  ตัวอย่าง Don't get so steamed up over the issue.

 183. stink

  ตัวอย่าง This whole operation stinks.

 184. straight

  ตัวอย่าง I want you to give me a straight answer.

 185. take a hike

  ตัวอย่าง I am tired of all your complaining. Take a hike.

 186. taken

  ตัวอย่าง He was taken for all his money at the casino.

 187. taking care of business

  ตัวอย่าง I have been taking care of business.

 188. tool around

  ตัวอย่าง I don't want to tool around all night. It is time to go home.

 189. totaled

  ตัวอย่าง My car was totaled in the accident with the garbage truck.

 190. up

  ตัวอย่าง He has been up ever since he met his new girlfriend.

 191. up for grabs

  ตัวอย่าง This is a sale. Everything is up for grabs.

 192. veg out

  ตัวอย่าง I want to veg out in front of the television this evening.

 193. vibes

  ตัวอย่าง He really gives off good vibes.

 194. waste

  ตัวอย่าง After you waste him, throw the body in the river.

 195. wheels

  ตัวอย่าง If you let me borrow your wheels, I'll go out and buy a pizza.

 196. whiz

  ตัวอย่าง He is a whiz at the computer.

 197. wired

  ตัวอย่าง I am really wired after drinking five cups of coffee.

 198. wussy

  ตัวอย่าง Don't be such a wussy all the time. Say what you are thinking.

 199. zapped

  ตัวอย่าง I am too zapped to help you right now.

 200. zip

  ตัวอย่าง He knew zip about running the company.

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Slangs – คำสแลง ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำสแลงภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
Download