ตัวอย่าง Slang – คำสแลง ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำสแลง (อังกฤษ: slang) คือ ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง

รวมตัวอย่างของ Slang – คำสแลง ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Slang – คำสแลง ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. ace

  ตัวอย่าง He's an ace reporter.

 2. action

  ตัวอย่าง Do you know where the action is in this town?

 3. all wet

  ตัวอย่าง Your ideas about politics are all wet.

 4. ammo

  ตัวอย่าง The gun was useless after the killer ran out of ammo.

 5. antifreeze

  ตัวอย่าง I really need some antifreeze in me on cold days like this.

 6. awesome

  ตัวอย่าง What an awesome sunset.

 7. bad

  ตัวอย่าง Wow, that was really a bad movie.

 8. barf

  ตัวอย่าง He barfed all over the seat of the airplane.

 9. beat

  ตัวอย่าง After working all day I am really beat.

 10. beemer

  ตัวอย่าง He just bought a new beemer to drive to work in.

 11. bench

  ตัวอย่าง He was benched during the basketball playoffs.

 12. bent out of shape

  ตัวอย่าง Don't get so bent out of shape.

 13. big gun

  ตัวอย่าง The president brought two big guns to the meeting.

 14. big mouth

  ตัวอย่าง Shut up! You really have a big mouth.

 15. big stink

  ตัวอย่าง The citizens made a big stink about the new nuclear power station.

 16. blimp

  ตัวอย่าง I always seem to have a blimp sitting next to me when I travel.

 17. blow

  ตัวอย่าง I'm going to blow out of here now.

 18. bummed

  ตัวอย่าง I was really bummed after I heard the news.

 19. bummer

  ตัวอย่าง My trip to New York was a bummer.

 20. bust

  ตัวอย่าง The whole idea was a bust.

 21. call

  ตัวอย่าง The weatherman made a good call about when the storm would come.

 22. catch some rays

  ตัวอย่าง I'm going to lie on the beach and catch some rays.

 23. catch some Z's

  ตัวอย่าง I need to catch some Z's before I go on my trip.

 24. cheesy

  ตัวอย่าง That is really a cheesy looking outfit.

 25. chicken

  ตัวอย่าง Don't be a chicken.

 26. clunker

  ตัวอย่าง I can't go on a date in that clunker.

 27. cold fish

  ตัวอย่าง My date for the dance was a cold fish.

 28. collar

  ตัวอย่าง I knew they would collar the robber sooner or later.

 29. come up for air

  ตัวอย่าง He has to come up for air or he will die from exhaustion.

 30. cool

  ตัวอย่าง This is a really cool place to work.

 31. cram

  ตัวอย่าง I need more time to cram for the test.

 32. cruise

  ตัวอย่าง The skier was cruising down the hill

 33. damage

  ตัวอย่าง Lets get the bill and find out the damage.

 34. dead

  ตัวอย่าง This disco is really dead tonight.

 35. dirty

  ตัวอย่าง I hear that it's a dirty movie.

 36. ditch

  ตัวอย่าง I'll ditch my younger brother with my grandmother.

 37. do a snow job on

  ตัวอย่าง Don't try to do a snow job on me.

 38. dork

  ตัวอย่าง He is such a dork.

 39. drag

  ตัวอย่าง Doing homework on the weekend is a drag.

 40. easy mark

  ตัวอย่าง The Japanese are an easy mark because they usually carry cash.

 41. get it

  ตัวอย่าง I listened to the joke twice, but I still don't get it.

 42. gig

  ตัวอย่าง I have a gig on Saturday night from 7:00 to 10:00.

 43. glitch

  ตัวอย่าง This computer program has a glitch.

 44. grass

  ตัวอย่าง Lots of students smoke grass in the dormitory.

 45. groovy

  ตัวอย่าง This music is groovy.

 46. hang loose

  ตัวอย่าง Just hang loose for another few days.

 47. hang tough

  ตัวอย่าง We need to hang tough on our decision.

 48. have a buzz on

  ตัวอย่าง I had a buzz on after the third martini.

 49. have good vibes

  ตัวอย่าง I have good vibes about our new secretary.

 50. heave

  ตัวอย่าง I heaved up on the floor.

 51. hole up

  ตัวอย่าง I had to hole up for three days because the police were looking for me.

 52. honcho

  ตัวอย่าง The honcho says that we are going to have to give up two days of our vacation.

 53. hooker

  ตัวอย่าง Her clothes make her look like a hooker.

 54. hyped

  ตัวอย่าง The fans were all hyped up for the football game.

 55. jam

  ตัวอย่าง I am glad you got yourself out of that jam.

 56. jerk someone around

  ตัวอย่าง Recently it seems like everyone is jerking me around.

 57. jock

  ตัวอย่าง My roommate is a jock for the basketball team.

 58. klutz

  ตัวอย่าง He is a real klutz.

 59. knuckle sandwich

  ตัวอย่าง Shut up or I'll give you a knuckle sandwich.

 60. lame

  ตัวอย่าง That is really a lame excuse.

 61. love handles

  ตัวอย่าง I exercise every day, but I can't get rid of these love handles.

 62. maxed out

  ตัวอย่าง I am maxed out at my work and need to rest.

 63. megabucks

  ตัวอย่าง He made megabucks when he sold his company.

 64. meltdown

  ตัวอย่าง There has been a meltdown in the relationship between my parents and me.

 65. mickey mouse

  ตัวอย่าง The homework the teacher gave us was mickey mouse.

 66. neat

  ตัวอย่าง That was a neat idea that you had.

 67. nick

  ตัวอย่าง The police nicked the shoplifter as he was leaving the store.

 68. nut

  ตัวอย่าง I think that he is a nut.

 69. paper-pusher

  ตัวอย่าง My office is filled with paper-pushers.

 70. party animal

  ตัวอย่าง You're too old to be a party animal.

 71. party-hearty

  ตัวอย่าง We need to party-hearty because we just got a raise in salary.

 72. paw

  ตัวอย่าง Get your paws off of my body.

 73. peanuts

  ตัวอย่าง I am not going to work for peanuts.

 74. pig

  ตัวอย่าง He is a pig at parties.

 75. pig out

  ตัวอย่าง Let's go to the restaurant and pig out.

 76. pit stop

  ตัวอย่าง Let's make a pit stop at the next rest area.

 77. pop

  ตัวอย่าง Shut up or I will pop you.

 78. push off

  ตัวอย่าง I am going to push off now.

 79. rack

  ตัวอย่าง I have to hit the rack by ten or I'll be tired in the morning.

 80. rap

  ตัวอย่าง We need to sit down and rap about a few things.

 81. raw

  ตัวอย่าง The raw office workers were not getting much done.

 82. rough time

  ตัวอย่าง We have had a rough time this winter.

 83. rug rat

  ตัวอย่าง My sister has three rug rats.

 84. rule

  ตัวอย่าง My wife rules the house.

 85. screw around

  ตัวอย่าง If you screw around all day at this work, you will have to come back again.

 86. screw up

  ตัวอย่าง If you screw up one more time, I will fire you.

 87. shot down

  ตัวอย่าง Everyone shot down my idea at first, but later agreed that it was a good idea.

 88. split

  ตัวอย่าง It is time to split and go see the movie.

 89. square

  ตัวอย่าง My father looks square in his jacket.

 90. stink

  ตัวอย่าง This whole operation stinks.

 91. straight

  ตัวอย่าง I want you to give me a straight answer.

 92. take a hike

  ตัวอย่าง I am tired of all your complaining. Take a hike.

 93. up for grabs

  ตัวอย่าง This is a sale. Everything is up for grabs.

 94. veg out

  ตัวอย่าง I want to veg out in front of the television this evening.

 95. vibes

  ตัวอย่าง He really gives off good vibes.

 96. waste

  ตัวอย่าง After you waste him, throw the body in the river.

 97. whiz

  ตัวอย่าง He is a whiz at the computer.

 98. wired

  ตัวอย่าง I am really wired after drinking five cups of coffee.

 99. wussy

  ตัวอย่าง Don't be such a wussy all the time. Say what you are thinking.

 100. zapped

  ตัวอย่าง I am too zapped to help you right now.

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Slang – คำสแลง ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Slang – คำสแลง ที่ใช้บ่อย
Download