ค้นหาIdioms

Idioms หมวดตัวอักษร J

Idioms มีดังรายการต่อไปนี้

Johnny On The Spot

ตัวอย่าง We are just ready to start the meeting, and here you are. Reply: Johnny on the spot.

Join Forces With Me

ตัวอย่าง If we join forces, nothing can stop us.

Join Hands

ตัวอย่าง Let's all join hands and say a prayer before we eat.

Join The Club

ตัวอย่าง Our car was broken into, and the radio was stolen. Reply: Join the club. Five cars were broken into last night, including mine.

Jump At The Chance

ตัวอย่าง I would jump at the chance to work at that company.

Jump Bail

ตัวอย่าง What happened to the guy who stole all that money? Reply: They arrested him, but he jumped bail.

Jump Through A Hoop

ตัวอย่าง What do I have to do to get a date with you? Jump through a hoop?

Jump Through Hoops

ตัวอย่าง Why haven't you opened your restaurant yet? Reply: They have us jumping through hoops to get the license.

Jump To Conclusions

ตัวอย่าง They are never going to let me move over to the other unit. Reply: You are jumping to conclusions.

Jumping On The Bandwagon

ตัวอย่าง My grandfather jumped on the bandwagon and got himself an email account.

Just Because

ตัวอย่าง Why are you doing that? Reply: Just because.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ