ตัวอย่าง Idioms ที่ใช้บ่อย 100 คำ

Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวตามความหมายของคำนั้น ๆ เมื่ออยู่รวมกับคำอื่นเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่

รวมตัวอย่างของ Idioms ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Idioms ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. A Babe In The Woods

  ตัวอย่าง What do you know? You are just a babe in the woods

 2. A Bed Of Roses

  ตัวอย่าง Working here is no bed of roses.

 3. A Bird's Eye View

  ตัวอย่าง This photo, taken from an airplane, gives you a bird's eye view.

 4. A Bitter Pill To Swallow

  ตัวอย่าง Spending a week in the psychiatric hospital was a bitter pill to swallow, but Jake really needed to do it.

 5. A Blessing In Disguise

  ตัวอย่าง When I first lost that job, I was upset. But it turned out to be a blessing in disguise.

 6. A Breath Of Fresh Air

  ตัวอย่าง I love having this new student in my class. His positive attitude is a breath of fresh air.

 7. A Bundle Of Nerves

  ตัวอย่าง I have to give a speech tomorrow, and I am a bundle of nerves.

 8. A Case In Point

  ตัวอย่าง Jane called. She will be late for this morning's meeting. Reply: Case in point. We really cannot rely on her.

 9. A Change Of Pace

  ตัวอย่าง What would you like me to make for dinner? Reply: Let's have sushi, for a change of pace.

 10. A Chip On Your Shoulder

  ตัวอย่าง He lost his game this morning, and now he has a chip on his shoulder.

 11. A Diamond In The Rough

  ตัวอย่าง Have you spoken with Jean before? Isn't she a diamond in the rough.

 12. A Dream Come True

  ตัวอย่าง Becoming a movie star was a dream come true.

 13. A Lost Cause

  ตัวอย่าง My uncle Bob fails at everything he does. He is a lost cause.

 14. A Slap On The Wrist

  ตัวอย่าง He should be in jail for what he did, but he got off with just a slap on the wrist.

 15. A Standing Offer

  ตัวอย่าง You have a standing offer to join us for dinner whenever you like.

 16. A Taste Of Your Own Medicine

  ตัวอย่าง Did you see those two people cutting in front of us in line just now? Let's cut in front of them and give them a taste of their own medicine!

 17. Above Average

  ตัวอย่าง Are you a very good tennis player? Reply: I'm above average.

 18. Absence Makes The Heart Grow Fonder

  ตัวอย่าง Does it bother you that your husband goes away on long business trips? Reply: No. The time we have spent apart has been good for us. Absence makes the heart grow fonder.

 19. All Out War

  ตัวอย่าง It used to be they occasionally fired a missile. Now it's all out war.

 20. Back The Wrong Horse

  ตัวอย่าง Who did you bet on in the superbowl? Reply: Arizona. Answer: Ouch. You backed the wrong horse.

 21. Back To Back

  ตัวอย่าง We have had back to back losses and we need to play better.

 22. Bad Blood Between People

  ตัวอย่าง My brother and I haven't spoken since childhood. There is a lot of bad blood between us.

 23. Beating A Dead Horse

  ตัวอย่าง I'd like to talk with you again about what happened. Reply: Oh, come on. Let's not beat a dead horse.

 24. Before You Know It

  ตัวอย่าง Enjoy your freedom! Before you know it, you'll be married and settling down with children.

 25. Bend Over Backwards

  ตัวอย่าง We bent over backwards to help him, and he never even thanked us!

 26. Bite Your Head Off

  ตัวอย่าง I'm sorry you had a bad day, but you don't have to bite my head off.

 27. Bite Your Tongue

  ตัวอย่าง I wanted to tell her what I really thought of her dress, but I just bit my tongue.

 28. Breaking The News

  ตัวอย่าง It is the goal of every great reporter to break the news.

 29. Brushing Up On

  ตัวอย่าง Are you going to brush up on your Spanish before you go to Mexico?

 30. Burning The Candle At Both Ends

  ตัวอย่าง Would you like to go to a party tonight? Reply: I can't. I'm way too tired. I've been burning the candle at both ends all week.

 31. Call It Off

  ตัวอย่าง How did your party go? Reply: Oh. We had to call it off.

 32. Can't Cut The Mustard

  ตัวอย่าง Did you hear that Williams got fired? Reply: Yes. He couldn't cut the mustard.

 33. Can't Help But Do Something

  ตัวอย่าง When she said that, I couldn't help but laugh.

 34. Crying Over Spilled Milk

  ตัวอย่าง We came so close. Really. We almost won that game! Reply: There's no use crying over spilled milk.

 35. Doing Your Homework

  ตัวอย่าง John is an excellent lawyer. He always does his homework.

 36. Don't Burn Your Bridges

  ตัวอย่าง On his last day on the job he got in a huge fight with his boss. Answer: Why would he want to go burning his bridges like that? Someday he might want to work there again.

 37. Don't Put All Your Eggs In One Basket

  ตัวอย่าง My father is a very careful investor; he never puts all of his eggs in one basket.

 38. Down The Street

  ตัวอย่าง Where does your grandmother live? Reply: She's just down the street.

 39. Down To Earth

  ตัวอย่าง Your brother is great. He's so down to earth.

 40. Down To The Wire

  ตัวอย่าง What a close race. Reply: It's down to the wire.

 41. Drastic Times Call For Drastic Measures

  ตัวอย่าง Sales have been slow and we had to let go three of our employees; drastic times call for drastic measures.

 42. Dry Spell

  ตัวอย่าง We've been having quite a dry spell lately; it hasn't rained in over two weeks.

 43. Earn One's Keep

  ตัวอย่าง You did a lot of work today. Reply: I'm just earning my keep.

 44. Fair Game

  ตัวอย่าง Ryan is getting out of the car here, so the front seat is fair game.

 45. Falling Flat On Your Face

  ตัวอย่าง How did your first day of class go? Reply: I fell flat on my face.

 46. Fixed In Your Ways

  ตัวอย่าง I tried many different things when I was young, but I'm older now and more fixed in my ways.

 47. Fresh Out Of Something

  ตัวอย่าง Sorry, but we are fresh out of tomatoes.

 48. Generous To A Fault

  ตัวอย่าง My grandfather's was generous to a fault. He gave away all of his money. Reply: But he did help a lot of people.

 49. Give Him The Slip

  ตัวอย่าง Quick- there is a police car behind us; let's give him the slip!

 50. Go Back To The Drawing Board

  ตัวอย่าง It looks like my plan to kill the weeds in the garden has failed. Back to the drawing board.

 51. Great Minds Think Alike

  ตัวอย่าง I was just thinking to call you, then the phone rang and it was you calling me. Reply: Great minds think alike.

 52. Have A Green Thumb

  ตัวอย่าง My grandmother has a green thumb. You should see her garden.

 53. Have Something Down Pat

  ตัวอย่าง Did you memorize the speech? Reply: I''ve got it down pat.

 54. I'd Give My Right Arm For That

  ตัวอย่าง I would give my right arm for a car like that.

 55. Icing On The Cake

  ตัวอย่าง Today I was promoted to head of the department! And they decided to raise my pay! Answer: Wow! Icing on the cake!

 56. Idle Hands Are The Devil's Tools

  ตัวอย่าง My mother taught me that children should always be kept busy; idle hands are the devil's tools!

 57. If It Ain't Broke, Don't Fix It

  ตัวอย่าง You think Tiger Woods should change his golf swing? Are you kidding? If it ain't broke, don't fix it.

 58. If It's Not One Thing, It's Another

  ตัวอย่าง First the car broke down, and now I can't find my keys! If it's not one thing, it's another!

 59. If You Can't Beat Them, Join Them

  ตัวอย่าง When did you change teams? Reply: Hey: If you can't beat them, join them.

 60. In Disguise

  ตัวอย่าง Did that octopus just change color? Reply: Yes. He's in disguise.

 61. In The Dark

  ตัวอย่าง Did you understand question number three? Answer: Not at all, I was totally in the dark.

 62. In The Heat Of The Moment

  ตัวอย่าง You never really know for sure what you will do in the heat of the moment.

 63. Its Anyone's Call

  ตัวอย่าง Who do you think will win this election? Answer: Its anyone's call.

 64. Jump Through Hoops

  ตัวอย่าง Why haven't you opened your restaurant yet? Reply: They have us jumping through hoops to get the license.

 65. Just Because

  ตัวอย่าง Why are you doing that? Reply: Just because.

 66. Keep A Stiff Upper Lip

  ตัวอย่าง No matter what happens, I want you to keep a stiff upper lip.

 67. Lend Me Your Ear

  ตัวอย่าง Could you lend me your ear for a minute? I need to talk with you about something.

 68. Lost His Head

  ตัวอย่าง I got so angry yesterday. I completely lost my head.

 69. Method To My Madness

  ตัวอย่าง Give me a moment to explain; there is method to my madness.

 70. Misery Loves Company

  ตัวอย่าง She's not happy, so she wants the rest of us to suffer too! Reply: Misery loves company.

 71. No Pain, No Gain

  ตัวอย่าง To play at that level, you are going to have to practice all of the time, you know. Reply: No pain, no gain.

 72. Off Again, On Again

  ตัวอย่าง With this rain today, our baseball game has been off again, on again.

 73. Old As The Hills

  ตัวอย่าง I love your grandfather's house. It's as old as the hills.

 74. Over My Head

  ตัวอย่าง Did you get that last question on the test? Reply: No, it was over my head.

 75. Pack A Punch

  ตัวอย่าง Don't fight with him. He can really pack a punch.

 76. Practice Makes Perfect

  ตัวอย่าง See how fast you are getting better at the piano? Practice makes perfect.

 77. Protest Too Much

  ตัวอย่าง You do like that girl, don't you? Answer: No! I don't! Not at all! Why do you think so? Reply: You protest too much. #Protest too much comes from Hamlet by William Shakespeare; the Queen speaking: The lady doth protest too much, methinks. (Note: people do not usually use the word methinks when they are speaking English today.) To protest too much is to insist so passionately about something not being true that people suspect the opposite of what you are saying.

 78. Roll Out The Red Carpet

  ตัวอย่าง Our most important client will be in town tomorrow, so let's all roll out the red carpet and take him out to dinner.

 79. Rome Was Not Built In One Day

  ตัวอย่าง Are you still working on that same painting? Answer: Hey! Rome was not built in one day!

 80. Second Nature

  ตัวอย่าง She started playing the piano when she was very young; now it is like second nature to her.

 81. Set Someone Or Something On Fire

  ตัวอย่าง What set him on fire? Reply: I don't know. He's been this way all morning.

 82. Sit In On Something

  ตัวอย่าง Do you mind if I sit in on your class?

 83. Sleep In

  ตัวอย่าง I won't be at the early meeting tomorrow. I'm sleeping in.

 84. Take A Nap

  ตัวอย่าง Every day after lunch my grandfather takes a nap.

 85. Take Someone Under One's Wings

  ตัวอย่าง This new gal at the office is doing so well, now that Terry has taken her under her wings.

 86. Take The Bull By The Horns

  ตัวอย่าง That was a tough situation. Thanks for taking the bull by the horns.

 87. The Ball Is In Your Court

  ตัวอย่าง The seller has offered us the house for $250,000; the ball is in our court. What should we do?

 88. The Best Of Both Worlds

  ตัวอย่าง You can either get up early tomorrow and get a lot of work done, or you can stay out late tonight and have fun with your friends, but you can't have the best of both worlds.

 89. The Road To Hell Is Paved With Good Intentions

  ตัวอย่าง Really, I never meant to hurt anybody... Reply: The road to hell is paved with good intentions.

 90. The Sky Is The Limit

  ตัวอย่าง For people who work hard at this company, the sky's the limit.

 91. The Squeaky Wheel Gets The Oil

  ตัวอย่าง Every time that baby cries, they just run around and give him whatever he wants. Reply: The squeaky wheel gets the oil.

 92. The Squeeky Wheel Gets The Oil

  ตัวอย่าง Every time that baby cries, they just run around and give him whatever he wants. Reply: The squeeky wheel gets the oil.

 93. The Writing On The Wall

  ตัวอย่าง At that point, the writing was on the wall; we all knew the company was going out of business.

 94. To be in good hands

  ความหมาย อยู่ภายใต้การดูแลหรือคุ้มครองที่ดี

 95. Under The Gun

  ตัวอย่าง Everyone at the office has been under the gun since this new manager arrived.

 96. Wear Your Heart On Your Sleeve

  ตัวอย่าง She is kind of player who never hides how she's feeling. One look at her and you know if she's winning or losing. Reply: She wears her heart on her sleeve.

 97. What goes around comes around

  ตัวอย่าง What goes around, goes around, goes around Comes all the way back around

  ความหมาย กงเกวียนกำเกวียน

 98. Wine And Dine

  ตัวอย่าง How was your business trip? Answer: Great- they wined and dined us all week.

 99. You Can't Please Everyone

  ตัวอย่าง Jen is quite upset that she did not get the job. Reply: Well, you can't please everyone.

 100. You Scratch My Back And I'll Scratch Yours

  ตัวอย่าง I would really appreciate it if you introduce me to him... You scratch my back, I'll scratch yours.

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Idioms ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Idioms ที่ใช้บ่อย
Download