ตัวอย่าง Idioms ที่ใช้บ่อย 200 คำ

Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวตามความหมายของคำนั้น ๆ เมื่ออยู่รวมกับคำอื่นเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่

รวมตัวอย่างของ Idioms ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Idioms ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. A Babe In The Woods

  ตัวอย่าง What do you know? You are just a babe in the woods

 2. A Bed Of Roses

  ตัวอย่าง Working here is no bed of roses.

 3. A Big Fish In A Small Pond

  ตัวอย่าง He's just a big fish in a small pond.

 4. A Big Frog In A Small Pond

  ตัวอย่าง He's just a big frog in a small pond

 5. A Bird's Eye View

  ตัวอย่าง This photo, taken from an airplane, gives you a bird's eye view.

 6. A Bitter Pill To Swallow

  ตัวอย่าง Spending a week in the psychiatric hospital was a bitter pill to swallow, but Jake really needed to do it.

 7. A Blessing In Disguise

  ตัวอย่าง When I first lost that job, I was upset. But it turned out to be a blessing in disguise.

 8. A Breath Of Fresh Air

  ตัวอย่าง I love having this new student in my class. His positive attitude is a breath of fresh air.

 9. A Bundle Of Nerves

  ตัวอย่าง I have to give a speech tomorrow, and I am a bundle of nerves.

 10. A Case In Point

  ตัวอย่าง Jane called. She will be late for this morning's meeting. Reply: Case in point. We really cannot rely on her.

 11. A Case Of Mistaken Identity

  ตัวอย่าง Are you sure you are not Don Johnson? Reply: Really, I am not. It must be a case of mistaken identity.

 12. A Change Of Pace

  ตัวอย่าง What would you like me to make for dinner? Reply: Let's have sushi, for a change of pace.

 13. A Change Of Scenery

  ตัวอย่าง I just got back from Florida. Reply: That must have been a change of scenery.

 14. A Chip Off The Old Block

  ตัวอย่าง Did you meet Bill's son at the picnic yesterday? He's just like Bill! Reply: He's a chip off the old block.

 15. A Chip On Your Shoulder

  ตัวอย่าง He lost his game this morning, and now he has a chip on his shoulder.

 16. A Copycat

  ตัวอย่าง Stop copying my answers. You copycat! (rude)

 17. A Cut Above

  ตัวอย่าง I love this restaurant. It is a cut above.

 18. A Diamond In The Rough

  ตัวอย่าง Have you spoken with Jean before? Isn't she a diamond in the rough.

 19. A Dream Come True

  ตัวอย่าง Becoming a movie star was a dream come true.

 20. A Foregone Conclusion

  ตัวอย่าง I knew they would lose. It was a foregone conclusion.

 21. A Friend In Need Is A Friend Indeed

  ตัวอย่าง Hey buddy, how's it going? You look good. I love your jacket. Do you think you can give me a ride home? Reply: A friend in need is a friend indeed.

 22. A Game That Two Can Play

  ตัวอย่าง She told the teacher what I did, but that's a game that two can play.

 23. A Hearbeat Away

  ตัวอย่าง If the president dies, who becomes the new president? Reply: The vice president. He's a heartbeat away from the presidency.

 24. A Heartbeat Away

  ตัวอย่าง If the president dies, who becomes the new president? Reply: The vice president. He's a heartbeat away from the presidency.

 25. A Lost Cause

  ตัวอย่าง My uncle Bob fails at everything he does. He is a lost cause.

 26. A Penny Saved Is A Penny Earned

  ตัวอย่าง You need to stop wasting money. A penny saved is a penny earned.

 27. A Pillar Of Strength

  ตัวอย่าง My mother is a pillar of strength.

 28. A Slap On The Wrist

  ตัวอย่าง He should be in jail for what he did, but he got off with just a slap on the wrist.

 29. A Standing Offer

  ตัวอย่าง You have a standing offer to join us for dinner whenever you like.

 30. A Taste Of Your Own Medicine

  ตัวอย่าง Did you see those two people cutting in front of us in line just now? Let's cut in front of them and give them a taste of their own medicine!

 31. Above Average

  ตัวอย่าง Are you a very good tennis player? Reply: I'm above average.

 32. Absence Makes The Heart Grow Fonder

  ตัวอย่าง Does it bother you that your husband goes away on long business trips? Reply: No. The time we have spent apart has been good for us. Absence makes the heart grow fonder.

 33. Acknowledge Receipt Of It

  ตัวอย่าง As soon as you get the package, please call me to acknowledge receipt.

 34. Act High And Mighty

  ตัวอย่าง What are you acting so high and mighty about.

 35. Advise Against Something

  ตัวอย่าง Do you recommend that I talk with the boss? Reply: I would advise against it.

 36. All Bark (And No Bite)

  ตัวอย่าง That new manager threatened to fire me again, but I know he won't do it. He's all bark and no bite.

 37. All In One Piece

  ตัวอย่าง Be careful. I want you home all in one piece.

 38. All In The Same Boat

  ตัวอย่าง We can't fight against each other. We need to work together. We're all in the same boat!

 39. All Out War

  ตัวอย่าง It used to be they occasionally fired a missile. Now it's all out war.

 40. An About Face

  ตัวอย่าง If you ever discover that you are walking down a dangerous street, it is best to do an about face and walk in the other direction.

 41. An Arm And A Leg

  ตัวอย่าง How much did you pay for that watch? Answer: An arm and a leg.

 42. An Axe To Grind

  ตัวอย่าง Tell your brother that I have an axe to grind with him!

 43. Back And Forth

  ตัวอย่าง What fun could it be playing tennis? They just hit the ball back and forth all day.

 44. Back Me Up

  ตัวอย่าง I told my mom we were at the baseball game last night. Back my up.

 45. Back The Wrong Horse

  ตัวอย่าง Who did you bet on in the superbowl? Reply: Arizona. Answer: Ouch. You backed the wrong horse.

 46. Back To Back

  ตัวอย่าง We have had back to back losses and we need to play better.

 47. Back To Square One

  ตัวอย่าง After all that work, they decided not to hire me. Reply: Back to square one.

 48. Bad Blood Between People

  ตัวอย่าง My brother and I haven't spoken since childhood. There is a lot of bad blood between us.

 49. Bank On Something

  ตัวอย่าง I will be there. You can bank on it.

 50. Barking Up The Wrong Tree

  ตัวอย่าง If you are looking for someone to lend you money, don't talk to me. You're barking up the wrong tree.

 51. Batten Down The Hatches

  ตัวอย่าง A big rain storm is coming. We need to batten down the hatches.

 52. Be Swimming In Something

  ตัวอย่าง Do you have any ketchup left? Reply: We are swimming in it.

 53. Be The Spitting Image Of Someone

  ตัวอย่าง People say I am the spitting image of my mother.

 54. Beating A Dead Horse

  ตัวอย่าง I'd like to talk with you again about what happened. Reply: Oh, come on. Let's not beat a dead horse.

 55. Beating A Path To Your Door

  ตัวอย่าง I don't see anyone beating a path to your door.

 56. Before You Know It

  ตัวอย่าง Enjoy your freedom! Before you know it, you'll be married and settling down with children.

 57. Bend Over Backwards

  ตัวอย่าง We bent over backwards to help him, and he never even thanked us!

 58. Better Late Than Never

  ตัวอย่าง Here is my final paper. Sorry it is so late. Reply: Better late than never.

 59. Bite Your Head Off

  ตัวอย่าง I'm sorry you had a bad day, but you don't have to bite my head off.

 60. Bite Your Tongue

  ตัวอย่าง I wanted to tell her what I really thought of her dress, but I just bit my tongue.

 61. Breaking The News

  ตัวอย่าง It is the goal of every great reporter to break the news.

 62. Brushing Up On

  ตัวอย่าง Are you going to brush up on your Spanish before you go to Mexico?

 63. Burning The Candle At Both Ends

  ตัวอย่าง Would you like to go to a party tonight? Reply: I can't. I'm way too tired. I've been burning the candle at both ends all week.

 64. Call It A Day

  ตัวอย่าง It's time to go home. Let's call it a day.

 65. Call It Off

  ตัวอย่าง How did your party go? Reply: Oh. We had to call it off.

 66. Call The Meeting To Order

  ตัวอย่าง Everyone quiet down so we can call this meeting to order.

 67. Call The Roll

  ตัวอย่าง Everyone be quiet. I'm going to call the roll.

 68. Calling Your Bluff

  ตัวอย่าง They say they will fire me if I skip work today, but I am calling their bluff.

 69. Can I Get A Rain Check?

  ตัวอย่าง He was going to take me to the park, but it rained, so I got a rain check.

 70. Can't Cut The Mustard

  ตัวอย่าง Did you hear that Williams got fired? Reply: Yes. He couldn't cut the mustard.

 71. Can't Help But Do Something

  ตัวอย่าง When she said that, I couldn't help but laugh.

 72. Carrying It A Bit Too Far

  ตัวอย่าง It is okay to make jokes during class, but you are carrying it a bit too far.

 73. Crying Over Spilled Milk

  ตัวอย่าง We came so close. Really. We almost won that game! Reply: There's no use crying over spilled milk.

 74. Crying Wolf

  ตัวอย่าง Mom, Dad! Can you come to my room? I think there is something under my bed! Reply: Son, you just go back to bed, and stop crying wolf.

 75. Dart In And Out

  ตัวอย่าง Is Jean around the office? Reply: Yes, she has been darting in and out all day.

 76. Do One's Own Thing

  ตัวอย่าง My brother has always been like that. He does his own thing.

 77. Doing Your Homework

  ตัวอย่าง John is an excellent lawyer. He always does his homework.

 78. Don't Burn Your Bridges

  ตัวอย่าง On his last day on the job he got in a huge fight with his boss. Answer: Why would he want to go burning his bridges like that? Someday he might want to work there again.

 79. Don't Count Your Chickens (Until They've Hatched)

  ตัวอย่าง Do you think that Bill is going to offer you a promotion this month? Reply: I won't count my chickens until they have hatched.

 80. Don't Put All Your Eggs In One Basket

  ตัวอย่าง My father is a very careful investor; he never puts all of his eggs in one basket.

 81. Don't Put The Cart Before The Horse

  ตัวอย่าง Hey! First we attach it, then we put on the chains. Don't put the cart before the horse.

 82. Down The Street

  ตัวอย่าง Where does your grandmother live? Reply: She's just down the street.

 83. Down To Earth

  ตัวอย่าง Your brother is great. He's so down to earth.

 84. Down To The Wire

  ตัวอย่าง What a close race. Reply: It's down to the wire.

 85. Drastic Times Call For Drastic Measures

  ตัวอย่าง Sales have been slow and we had to let go three of our employees; drastic times call for drastic measures.

 86. Draw A Blank

  ตัวอย่าง Do you remember how to say that word in Spanish? Reply: I'm drawing a blank.

 87. Dry Spell

  ตัวอย่าง We've been having quite a dry spell lately; it hasn't rained in over two weeks.

 88. Early To Bed, Early To Rise, Makes A Man Healthy, Wealthy, And Wise

  ตัวอย่าง All of his life, my grandfather went to bed early and got up with the sun. Reply: Early to bed, early to rise, makes a man healthy wealthy and wise.

 89. Earn One's Keep

  ตัวอย่าง You did a lot of work today. Reply: I'm just earning my keep.

 90. Eating Away At You

  ตัวอย่าง What she said this morning has really been eating away at me.

 91. Fair And Fair Alike

  ตัวอย่าง Peter is getting two candies but I am only getting one! Answer: You had two candies earlier today, so now you are even; fair and fair alike.

 92. Fair And Square

  ตัวอย่าง You cheated! Reply: I did not! I beat you fair and square.

 93. Fair Game

  ตัวอย่าง Ryan is getting out of the car here, so the front seat is fair game.

 94. Falling Flat On Your Face

  ตัวอย่าง How did your first day of class go? Reply: I fell flat on my face.

 95. Familiarity Breeds Contempt

  ตัวอย่าง Those two have been living together for too long. They don't speak a word to each other. Reply: Familiarity breeds contempt.

 96. Fish For Something

  ตัวอย่าง You keep asking where I was last night. What are you fishing for?

 97. Fixed In Your Ways

  ตัวอย่าง I tried many different things when I was young, but I'm older now and more fixed in my ways.

 98. Flash In The Pan

  ตัวอย่าง That was a great paper you wrote. Was it just a flash in the pan? or are you going to be able to do it again and again?

 99. For Crying Out Loud

  ตัวอย่าง She is a swimsuit model, for crying out loud. Of course they are going to stare at her.

 100. For Life

  ตัวอย่าง Did you know that wolves mate for life?

 101. Fresh Out Of Something

  ตัวอย่าง Sorry, but we are fresh out of tomatoes.

 102. Generous To A Fault

  ตัวอย่าง My grandfather's was generous to a fault. He gave away all of his money. Reply: But he did help a lot of people.

 103. Get Over It

  ตัวอย่าง I was very sick yesterday, but I have gotten over it.

 104. Give Him The Slip

  ตัวอย่าง Quick- there is a police car behind us; let's give him the slip!

 105. Go Back To The Drawing Board

  ตัวอย่าง It looks like my plan to kill the weeds in the garden has failed. Back to the drawing board.

 106. Go Sky High

  ตัวอย่าง Have you seen the price of milk lately? It has gone sky high.

 107. Going Against The Grain

  ตัวอย่าง Why can't you just do it the way everyone else does? Why do you always have to go against the grain?

 108. Great Minds Think Alike

  ตัวอย่าง I was just thinking to call you, then the phone rang and it was you calling me. Reply: Great minds think alike.

 109. Hands Down

  ตัวอย่าง That was hands down the best movie I have seen all year.

 110. Have A Go At Something

  ตัวอย่าง Would you like to play goalie today? Reply: Sure, I'll have a go at it.

 111. Have A Green Thumb

  ตัวอย่าง My grandmother has a green thumb. You should see her garden.

 112. Have Something Down Pat

  ตัวอย่าง Did you memorize the speech? Reply: I''ve got it down pat.

 113. I Don't Belong Here

  ตัวอย่าง This is a high school dance and I am 25 years old. I don't belong here.

 114. I Guess

  ตัวอย่าง Why is that dog eating that stick? Reply: He's hungry, I guess.

 115. I'd Give My Right Arm For That

  ตัวอย่าง I would give my right arm for a car like that.

 116. I'm Off

  ตัวอย่าง Have a good day, you guys. I'm off. Reply: Goodbye.

 117. Icing On The Cake

  ตัวอย่าง Today I was promoted to head of the department! And they decided to raise my pay! Answer: Wow! Icing on the cake!

 118. Idle Hands Are The Devil's Tools

  ตัวอย่าง My mother taught me that children should always be kept busy; idle hands are the devil's tools!

 119. If It Ain't Broke, Don't Fix It

  ตัวอย่าง You think Tiger Woods should change his golf swing? Are you kidding? If it ain't broke, don't fix it.

 120. If It's Not One Thing, It's Another

  ตัวอย่าง First the car broke down, and now I can't find my keys! If it's not one thing, it's another!

 121. If You Can't Beat Them, Join Them

  ตัวอย่าง When did you change teams? Reply: Hey: If you can't beat them, join them.

 122. If You Can't Stand The Heat, Get Out Of The Kitchen

  ตัวอย่าง I wanted this job at first, but now I don't know if I can handle it. Reply: If you can't stand the heat, get out of the kitchen.

 123. In Disguise

  ตัวอย่าง Did that octopus just change color? Reply: Yes. He's in disguise.

 124. In The Dark

  ตัวอย่าง Did you understand question number three? Answer: Not at all, I was totally in the dark.

 125. In The Heat Of The Moment

  ตัวอย่าง You never really know for sure what you will do in the heat of the moment.

 126. Its Anyone's Call

  ตัวอย่าง Who do you think will win this election? Answer: Its anyone's call.

 127. Join Forces With Me

  ตัวอย่าง If we join forces, nothing can stop us.

 128. Jump Through Hoops

  ตัวอย่าง Why haven't you opened your restaurant yet? Reply: They have us jumping through hoops to get the license.

 129. Just Because

  ตัวอย่าง Why are you doing that? Reply: Just because.

 130. Keep A Stiff Upper Lip

  ตัวอย่าง No matter what happens, I want you to keep a stiff upper lip.

 131. Lend Me Your Ear

  ตัวอย่าง Could you lend me your ear for a minute? I need to talk with you about something.

 132. Lost His Head

  ตัวอย่าง I got so angry yesterday. I completely lost my head.

 133. Making A Mistake

  ตัวอย่าง I'm not good at cooking because I am too afraid of making a mistake.

 134. Method To My Madness

  ตัวอย่าง Give me a moment to explain; there is method to my madness.

 135. Misery Loves Company

  ตัวอย่าง She's not happy, so she wants the rest of us to suffer too! Reply: Misery loves company.

 136. Necessity Is The Mother Of Invention

  ตัวอย่าง You will find a way to do it. When you have to, you do. Reply: Necessity is the mother of invention.

 137. Neither A Borrower, Nor A Lender Be

  ตัวอย่าง {from Hamlet by William Shakespeare; Polonius speaking: Neither a borrower, nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend} @Could you lend me twenty dollars? Answer: Sorry, neither a borrower nor a lender be.

 138. Never Been So Lucky

  ตัวอย่าง I got off the bus in West Seattle, turned around, and you were there. I've never been so lucky.

 139. No Ifs, Ands, Or Buts About It

  ตัวอย่าง You are going to bed right now. No ifs, ands or buts about it.

 140. No Pain, No Gain

  ตัวอย่าง To play at that level, you are going to have to practice all of the time, you know. Reply: No pain, no gain.

 141. Not A Chance

  ตัวอย่าง Do you think you will be able to finish your report by five o'clock today? Answer: Not a chance. I'll be busy in meetings all day.

 142. Off Again, On Again

  ตัวอย่าง With this rain today, our baseball game has been off again, on again.

 143. Off One's Rocker

  ตัวอย่าง I've decided I'm going to fight him. Reply: Are you off your rocker? He'll kill you!

 144. Off The Hook

  ตัวอย่าง We've caught you again, but this time you won't get off the hook so easily!

 145. Old As The Hills

  ตัวอย่าง I love your grandfather's house. It's as old as the hills.

 146. Over My Head

  ตัวอย่าง Did you get that last question on the test? Reply: No, it was over my head.

 147. Pack A Punch

  ตัวอย่าง Don't fight with him. He can really pack a punch.

 148. Pass Away

  ตัวอย่าง I was so sorry to to learn that your grandfather passed away.

 149. Paying The Price

  ตัวอย่าง If you drink and drive, you will pay the price.

 150. People Who Live In Glass Houses Should Not Throw Stones

  ตัวอย่าง Look at that shirt you are wearing! Did you buy that back in the '80s?! Answer: Hey, you're not so young yourself; people who live in glass houses should not throw stones!

 151. Practice Makes Perfect

  ตัวอย่าง See how fast you are getting better at the piano? Practice makes perfect.

 152. Practice What You Preach

  ตัวอย่าง You keep telling me how to hit the ball. Why don't you practice what you preach?

 153. Preaching To The Choir

  ตัวอย่าง I agree with you entirely; you are preaching to the choir.

 154. Protest Too Much

  ตัวอย่าง You do like that girl, don't you? Answer: No! I don't! Not at all! Why do you think so? Reply: You protest too much. #Protest too much comes from Hamlet by William Shakespeare; the Queen speaking: The lady doth protest too much, methinks. (Note: people do not usually use the word methinks when they are speaking English today.) To protest too much is to insist so passionately about something not being true that people suspect the opposite of what you are saying.

 155. Put Your Best Foot Forward

  ตัวอย่าง This week the division manager will be in town. I want each of you to putting your best foot forward.

 156. Roll Out The Red Carpet

  ตัวอย่าง Our most important client will be in town tomorrow, so let's all roll out the red carpet and take him out to dinner.

 157. Rome Was Not Built In One Day

  ตัวอย่าง Are you still working on that same painting? Answer: Hey! Rome was not built in one day!

 158. Rub Salt In An Old Wound

  ตัวอย่าง Hey- do you remember that time you were giving a speech and you dropped your laptop computer? Answer: Oh please, let's not rub salt in old wounds!

 159. Second Nature

  ตัวอย่าง She started playing the piano when she was very young; now it is like second nature to her.

 160. Set Someone Or Something On Fire

  ตัวอย่าง What set him on fire? Reply: I don't know. He's been this way all morning.

 161. Sit In On Something

  ตัวอย่าง Do you mind if I sit in on your class?

 162. Sit Something Out

  ตัวอย่าง Let's play another game. Reply: I'm going to sit this one out.

 163. Sit Up And Take Notice

  ตัวอย่าง After I read my paper for the class. That is when everyone sat up and took notice.

 164. Sleep In

  ตัวอย่าง I won't be at the early meeting tomorrow. I'm sleeping in.

 165. Take A Bath

  ตัวอย่าง Did you see how much our stock price dropped? Reply: Yes, I really took a bath.

 166. Take A Nap

  ตัวอย่าง Every day after lunch my grandfather takes a nap.

 167. Take It On The Chin

  ตัวอย่าง John totally attacked her during that presentation, but she just took it on the chin.

 168. Take Off One's Hat To Someone

  ตัวอย่าง Nice job on the presentation, Bill. Second person: Yes, Bill. I really take my hat off to you.

 169. Take One's Time

  ตัวอย่าง You are going to be late. Why are you taking your time?

 170. Take Someone Under One's Wings

  ตัวอย่าง This new gal at the office is doing so well, now that Terry has taken her under her wings.

 171. Take The Bull By The Horns

  ตัวอย่าง That was a tough situation. Thanks for taking the bull by the horns.

 172. The Ball Is In Your Court

  ตัวอย่าง The seller has offered us the house for $250,000; the ball is in our court. What should we do?

 173. The Be All And The End All

  ตัวอย่าง You will have more and better jobs in your career. This company is not the be all and end all.

 174. The Best Of Both Worlds

  ตัวอย่าง You can either get up early tomorrow and get a lot of work done, or you can stay out late tonight and have fun with your friends, but you can't have the best of both worlds.

 175. The Bottom Line

  ตัวอย่าง We have no money left. That is the bottom line.

 176. The Devil Is In The Details

  ตัวอย่าง I thought I would be able to write that article in two hours, but it ended up taking me five. The devil was in the details.

 177. The Grass Is Always Greener On The Other Side Of The Fence

  ตัวอย่าง I wish our house were as big as theirs. Reply: The grass is always greener on the other side of the fence.

 178. The Road To Hell Is Paved With Good Intentions

  ตัวอย่าง Really, I never meant to hurt anybody... Reply: The road to hell is paved with good intentions.

 179. The Sky Is The Limit

  ตัวอย่าง For people who work hard at this company, the sky's the limit.

 180. The Squeaky Wheel Gets The Oil

  ตัวอย่าง Every time that baby cries, they just run around and give him whatever he wants. Reply: The squeaky wheel gets the oil.

 181. The Squeeky Wheel Gets The Oil

  ตัวอย่าง Every time that baby cries, they just run around and give him whatever he wants. Reply: The squeeky wheel gets the oil.

 182. The Straw That Broke The Camel's Back

  ตัวอย่าง You broke a lot of rules and we tried to ignore it. But stealing money from us was the straw that broke the camel's back. We're sending you home to your parents.

 183. The Writing On The Wall

  ตัวอย่าง At that point, the writing was on the wall; we all knew the company was going out of business.

 184. To be in good hands

  ความหมาย อยู่ภายใต้การดูแลหรือคุ้มครองที่ดี

 185. To Err Is Human, To Forgive Divine

  ตัวอย่าง I am still angry about what my manager did yesterday! Answer: It is best to just let it go; to err is human, to forgive divine.

 186. Under The Gun

  ตัวอย่าง Everyone at the office has been under the gun since this new manager arrived.

 187. Wasting Your Breath

  ตัวอย่าง You can tell him not to do it, but you are just wasting your breath. He will do it anyway.

 188. Wear Your Heart On Your Sleeve

  ตัวอย่าง She is kind of player who never hides how she's feeling. One look at her and you know if she's winning or losing. Reply: She wears her heart on her sleeve.

 189. Weather Permitting

  ตัวอย่าง We are planning to go to the beach this weekend, weather permitting.

 190. Welcome You With Open Arms

  ตัวอย่าง You should definitely go visit my parents. They will welcome you with open arms

 191. Wet Blanket

  ตัวอย่าง Let's not bring John to the party. He is such a wet blanket.

 192. What goes around comes around

  ตัวอย่าง What goes around, goes around, goes around Comes all the way back around

  ความหมาย กงเกวียนกำเกวียน

 193. What's Done Is Done

  ตัวอย่าง The turkey is ruined. What's done is done. Let's just go out to dinner and forget about it.

 194. Wine And Dine

  ตัวอย่าง How was your business trip? Answer: Great- they wined and dined us all week.

 195. With Your Back Up Against The Wall

  ตัวอย่าง I'm sorry I can't help you; I've got my back up against the wall.

 196. You Can Lead A Horse To Water, But You Can't Make It Drink

  ตัวอย่าง I told her exactly what to do, but she didn't listen to me. Reply: You can lead a horse to water, but you can't make it drink.

 197. You Can't Judge A Book By Its Cover

  ตัวอย่าง He dresses in plain clothes and drives an old car. Who would know he is the richest man in town? Reply: You can't judge a book by its cover.

 198. You Can't Please Everyone

  ตัวอย่าง Jen is quite upset that she did not get the job. Reply: Well, you can't please everyone.

 199. You Can't Teach An Old Dog New Tricks

  ตัวอย่าง I have been trying to teach my dad to use the computer, but he is never going to get it. Reply: You can't teach an old dog new tricks.

 200. You Scratch My Back And I'll Scratch Yours

  ตัวอย่าง I would really appreciate it if you introduce me to him... You scratch my back, I'll scratch yours.

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Idioms ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Idioms ที่ใช้บ่อย
Download