คำไวพจน์

คำไวพจน์ น้ำ

น้ำ = คงคา / นที / ชลาลัย / ชลธาร / สาคร / ธารา / อาโป / ธาร / ชลธี / สมุทร / สินธุ์ / ชโลทร / หรรณพ / สินธุ / อุทก / สลิล / อรรณพ / รัตนากร / ชลาศัย / ทึก / อุทก / สาคเรศ / อุทกธารา / อัมพุ

พจนานุกรมไทย น้ำ หมายถึง:

 1. น. สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ : ๘ โดยนํ้าหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มาก เช่นใช้ดื่ม ชําระล้างสิ่งสกปรก, โบราณถือว่าเป็น ธาตุ ๑ ในธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม, ใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นนํ้าหรือเหลวเหมือนนํ้า เช่น นํ้าตา นํ้าปลา นํ้าพริก นํ้าส้ม; โดยปริยายหมายถึงคุณสมบัติที่ถือว่าเป็นสาระของสิ่งที่กล่าวถึง เช่น นํ้าคํา นํ้าใจ นํ้าพักนํ้าแรง นํ้ามือ; ความแวววาว (ใช้แก่รัตนชาติ); ลักษณนามเรียกเรือที่ใช้มาแล้ว ๒ ปี ๓ ปี ว่า เรือ ๒ นํ้า เรือ ๓ นํ้า, และที่ใช้เกี่ยวกับนํ้าหมายความว่า ครั้ง เช่น ล้าง ๓ นํ้า ต้ม ๓ นํ้า. ว. มีแสงแวววาว (ใช้แก่รัตนชาติ) เช่น เพชรนํ้าหนึ่ง ทับทิมนํ้างาม.

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย น้ำ

 1. คงคา หมายถึง น. นํ้า, แม่นํ้า, ใช้เป็นสามัญว่า แม่พระคงคา หมายถึง เจ้าแม่ประจํานํ้า, ชื่อแม่นํ้าสําคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย. (ป., ส. คงฺคา ว่า ผู้ไปเร็ว, ผู้ไหลเชี่ยว); เรียกส่วนของท่อเหล้าในโรงต้มกลั่นว่า ท่อคงคา.

 2. ชลธาร หมายถึง น. ลํานํ้า, ลําคลอง, ร่องนํ้า, ห้วย, ทะเลสาบ.

 3. ชลธี หมายถึง น. ทะเล. (ป.).

 4. ชลาลัย หมายถึง น. ทะเล, แม่นํ้า. (ป., ส. ชล + อาลย = ที่อยู่ของนํ้า).

 5. ชลาศัย หมายถึง น. บ่อ, สระ, ทะเล; ปลา. (ส.; ป. ชลาสย).

 6. ชโลทร หมายถึง [ชะโลทอน] น. แม่นํ้า, ทะเล, ห้วงนํ้า, ท้องนํ้า. (ป., ส. ชล + อุทร).

 7. ทึก หมายถึง น. น้ำ. (ข.).

 8. ธาร หมายถึง [ทาน] น. การทรงไว้, การรับไว้, การหนุน, มักใช้เป็นบทหลังสมาส เช่น จุฑาธาร. (ป., ส.).

 9. ธารา หมายถึง น. สายนํ้า, ลําธาร, ห้วย, หยาดนํ้า, ท่อนํ้า. (ป., ส.).

 10. นที หมายถึง [นะ-] (แบบ) น. แม่นํ้า. (ป.).

 11. รัตนากร หมายถึง น. คลังเงินทอง; ทะเล. (ส.).

 12. สมุทร หมายถึง [สะหฺมุด] น. ดาวเนปจูน.

 13. สลิล หมายถึง [สะลิน] น. นํ้า. (ป., ส.).

 14. สาคร หมายถึง [-คอน] น. แม่นํ้า, ทะเล. (ป., ส.).

 15. สาคเรศ หมายถึง [-คะเรด] (กลอน) น. แม่นํ้า, ทะเล.

 16. สินธุ หมายถึง น. ลํานํ้า, แม่นํ้า, สายนํ้า, นํ้า, ทะเล, มหาสมุทร, ใช้ว่า สินธุ์ หรือ สินธู ก็มี เช่น สุวรรณหงส์เหินเห็จฟ้า ชมสินธุ์ (พยุหยาตรา), สินสมุทรสุดรักพระธิดา เอาใส่บ่าแบกว่ายสายสินธู. (อภัย); ชื่อแม่นํ้าสําคัญสายหนึ่งในชมพูทวีป ปัจจุบันอยู่ในประเทศอินเดียและปากีสถาน. (ป., ส.).

 17. สินธุ์ หมายถึง (กลอน) น. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้ำ, น้ำ, ทะเล, มหาสมุทร, เช่น เหาะข้ามสินธุ์ไปยังขุนยุคุนธร. (สมบัติอัมรินทร์), ใช้ว่า สินธุ หรือ สินธู ก็มี.

 18. อรรณพ หมายถึง [อันนบ] น. ห้วงนํ้า, ทะเล, มหาสมุทร. (ส. อรฺณว; ป. อณฺณว).

 19. อัมพุ หมายถึง น. นํ้า. (ป., ส.).

 บทความที่เกี่ยวข้อง "น้ำ"

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ น้ำ มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ คงคา กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ทะเล นก นกยูง นรก นอน นักปราชญ์ นางฟ้า นางอันเป็นที่รัก นางอุมา น่าฟัง น้ำหวาน แม่น้ำ


 แท็ก นำ้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"