คำไวพจน์

คำไวพจน์ ดอกไม้

ดอกไม้ = บุปผชาติ / มาลี / ผกา / บุปผา / สุคันธชาติ / บุหงา / บุษบา / ผกามาศ / มาลา / โกสุม / บุษบง / สุมาลี / บุษบัน

คำไวพจน์ ดอกไม้ = บุปผชาติ / มาลี / ผกา / บุปผา / สุคันธชาติ / บุหงา / บุษบา / ผกามาศ / มาลา / โกสุม / บุษบง / สุมาลี / บุษบัน

ตัวอย่างการนำไปใช้

   วิฬาร์เลศพื้น           พรรณราย
ขนดังดอกเลาลาย       เรียบร้อย
   โคนขนเมฆมอปลาย  ปลอมเศวต
ตาดั่งน้ำค้างย้อย         หยาดต้องบุษบง

                จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์

พจนานุกรมไทย ดอกไม้ หมายถึง:

 1. น. ฟันของเด็กที่แรกขึ้น.

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ดอกไม้

 1. บุปผชาติ หมายถึง น. ดอกไม้, พวกดอกไม้. (ป.).

 2. บุษบง หมายถึง [บุดสะ-] (กลอน) น. ดอกไม้.

 3. บุษบัน หมายถึง [บุดสะ-] (กลอน) น. ดอกไม้, ดอกบัวเผื่อน.

 4. บุษบา หมายถึง [บุดสะ-] (กลอน) น. ดอกไม้.

 5. บุหงา หมายถึง [-หฺงา] น. ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ มีมะลิ กระดังงา กุหลาบ เป็นต้น ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็ก ๆ ทําเป็นรูปร่างต่าง ๆ. (ตัดมาจาก บุหงารําไป).

 6. ผกา หมายถึง น. ดอกไม้. (ข. ผฺกา).

 7. มาลา หมายถึง น. ดอกไม้, ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ เรียกว่า พวงมาลา; หมวก (ราชาศัพท์ใช้ว่า พระมาลา); สร้อยคอ; สาย, แถว. (ป., ส.).

 8. มาลี หมายถึง น. ผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้, เพศหญิงใช้ว่า มาลินี. (ป.; ส. มาลินฺ).

 9. สุมาลี หมายถึง น. ดอกไม้, พวงดอกไม้.

 10. โกสุม หมายถึง น. ดอกไม้. (ป. กุสุม; ส. เกาสุม).

 บทความที่เกี่ยวข้อง "ดอกไม้"

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ดอกไม้ มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ บุปผชาติ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กุหลาบ ดวงตา ดอกบัว ดาว ดีใจ น้ำหวาน มาลัย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ดอกไม้"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"