ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lesson"

- มีทั้งหมด 8 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/8

  lesson

  แปลว่า บทเรียน

  ตัวอย่าง ผู้เรียนจะเข้าใจบทเรียนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดตามไปด้วย

  เพิ่มเติม เนื้อหาหรือส่วนของเนื้อหาในการเรียนหรือฝึกฝน

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/8

  lesson

  แปลว่า การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น

  ประเภท N

 • 3/8

  lesson

  แปลว่า ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์, ส่วนหรือบทในคัมภีร์

  ประเภท N

 • 4/8

  lesson

  แปลว่า ตัวอย่าง, ตัวอย่างสอนใจ, เยี่ยงอย่าง, แบบอย่าง

  ประเภท N

 • 5/8

  lesson

  แปลว่า บทเรียน, ชั้นเรียน, ชั่วโมงเรียน

  ประเภท N

 • 6/8

  lesson

  แปลว่า ว่ากล่าว, ตักเตือน, ตำหนิ

  ประเภท VT

 • 7/8

  lesson

  แปลว่า สั่งสอน, สอน, ให้บทเรียน

  ประเภท VT

 • 8/8

  lesson

  แปลว่า สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์, บทเรียนในชีวิต

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lesson"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
experienceบทเรียน
object lessonตัวอย่างที่เป็นอุทาหรณ์