คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด SUF

จำนวนทั้งหมด 139 คำ - หน้า 1/6

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด SUF
 1. -able

  แปลว่า สามารถ

 2. -ac

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 3. -acious

  แปลว่า ใช้บอกลักษณะ

 4. -acity

  แปลว่า คุณสมบัติ, ลักษณะ

 5. -acy

  แปลว่า มีคุณสมบัติ, มีลักษณะ

 6. -age

  แปลว่า เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา

 7. -al

  แปลว่า ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา

 8. -an

  แปลว่า เกี่ยวกับ, เป็นของ

 9. -ance

  แปลว่า การกระทำหรือภาวะ

 10. -ancy

  แปลว่า ภาวะหรือคุณสมบัติ

 11. -ant

  แปลว่า ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง

 12. -ar

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 13. -arch

  แปลว่า ผู้นำ

 14. -archy

  แปลว่า การปกครอง

 15. -arian

  แปลว่า เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค

 16. -arium

  แปลว่า เกี่ยวกับสถานที่หรือแหล่งสะสม

 17. -ary

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 18. -asm

  แปลว่า ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ

 19. -ast

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

 20. -ate

  แปลว่า ผลการกระทำ

 21. -ate

  แปลว่า เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ

 22. -ation

  แปลว่า การกระทำ, ภาวะ, เงื่อนไข, ผลิตภัณฑ์, ผล, สิ่งที่ทำให่เกิดผล

 23. -ative

  แปลว่า แสดงความโน้มเอียงหรืออารมณ์

 24. -cide

  แปลว่า ผู้ฆ่า, การฆ่า