ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Suf

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Suf

EN-TH Dictionary - หน้า 1/7 มีดังรายการต่อไปนี้

-able

แปลว่า สามารถ

-ac

แปลว่า เกี่ยวกับ

-acious

แปลว่า ใช้บอกลักษณะ

-acity

แปลว่า คุณสมบัติ, ลักษณะ

-acy

แปลว่า มีคุณสมบัติ, มีลักษณะ

-age

แปลว่า เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา

-al

แปลว่า ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา

-an

แปลว่า เกี่ยวกับ, เป็นของ

-ance

แปลว่า การกระทำหรือภาวะ

-ancy

แปลว่า ภาวะหรือคุณสมบัติ

-ant

แปลว่า ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง

-ar

แปลว่า เกี่ยวกับ

-arch

แปลว่า ผู้นำ

-archy

แปลว่า การปกครอง

-arian

แปลว่า เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค

-arium

แปลว่า เกี่ยวกับสถานที่หรือแหล่งสะสม

-ary

แปลว่า เกี่ยวกับ

-asm

แปลว่า ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ

-ast

แปลว่า ผู้ซึ่ง

-ate

แปลว่า เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ