ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด SUF - EN-TH Dictionary - หน้า 1/7

 • -able

  แปลว่า สามารถ

 • -ac

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 • -acious

  แปลว่า ใช้บอกลักษณะ

 • -acity

  แปลว่า คุณสมบัติ, ลักษณะ

 • -acy

  แปลว่า มีคุณสมบัติ, มีลักษณะ

 • -age

  แปลว่า เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา

 • -al

  แปลว่า ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา

 • -an

  แปลว่า เกี่ยวกับ, เป็นของ

 • -ance

  แปลว่า การกระทำหรือภาวะ

 • -ancy

  แปลว่า ภาวะหรือคุณสมบัติ

 • -ant

  แปลว่า ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง

 • -ar

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 • -arch

  แปลว่า ผู้นำ

 • -archy

  แปลว่า การปกครอง

 • -arian

  แปลว่า เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค

 • -arium

  แปลว่า เกี่ยวกับสถานที่หรือแหล่งสะสม

 • -ary

  แปลว่า เกี่ยวกับ

 • -asm

  แปลว่า ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ

 • -ast

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

 • -ate

  แปลว่า เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation