คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ADV

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ADV
 1. (at) first

  แปลว่า เริ่มแรก

 2. (be visible) intermittently

  แปลว่า พลอมแพลม

 3. (be visible) intermittently

  แปลว่า พลอมแพลม

 4. (bobbing) up and down

  แปลว่า ตุ๊บป่อง

 5. (chew) slowly

  แปลว่า แหยะ

 6. (come) in the opposite direction

  แปลว่า สวน

 7. (jump) lightly

  แปลว่า โหยง

 8. (laugh) continuously

  แปลว่า ระรี่

 9. (lie) flat

  แปลว่า ราบ

 10. (proceed) in jerks

  แปลว่า กึกกัก

 11. (red) all over

  แปลว่า เถือก

 12. (reply) with many reservations

  แปลว่า แบ่งรับแบ่งสู้

 13. (scold) angrily

  แปลว่า เกรี้ยวกราด

 14. (sit) dejectedly

  แปลว่า เจ่าจุก

 15. (sleep) like tops

  แปลว่า สลบไสล

 16. (speak) in rough voice

  แปลว่า โฮกฮาก

 17. (speak) profusely

  แปลว่า ติดลม

 18. (stand) in a line

  แปลว่า เรียงแถว

 19. (talk) sweetly

  แปลว่า กระหนุงกระหนิง

 20. (to sell) at cost

  แปลว่า เท่าทุน

 21. (walk) by in opposite directions

  แปลว่า สวนทาง

 22. (walk) on the toes

  แปลว่า กระหย่ง

 23. -ably

  แปลว่า ไหว

 24. a bit

  แปลว่า กระเส็นกระสาย