ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เงยหน้าอ้าปาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เงยหน้าอ้าปาก

    หมายถึง การมีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดูแลตัวเองได้ไม่เดือดร้อน มีฐานะที่พอทัดเทียมกับเพื่อนได้

    สำนวนไทย