มะพร้าวห้าวขายสวน

สำนวนไทย

หมายถึง เอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว

1