บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ความโกรธ

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ความโกรธ | Wordy Guru

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดความโกรธ

  หมวดหมู่
คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง หมวดความโกรธ
คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ หมวดความโกรธ
คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์ หมวดความโกรธ
ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี หมวดความโกรธ
ความโกรธก่อความพินาศ หมวดความโกรธ
ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น หมวดความโกรธ
ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น หมวดความโกรธ
ความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ หมวดความโกรธ
ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก หมวดความโกรธ
ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม หมวดความโกรธ
ความโกรธไม่ดีเลย หมวดความโกรธ
ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข หมวดความโกรธ
ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้า หมวดความโกรธ
ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ หมวดความโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ หมวดความโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย หมวดความโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว) หมวดความโกรธ
ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์ หมวดความโกรธ
ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย หมวดความโกรธ
ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้ หมวดความโกรธ
ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ หมวดความโกรธ
ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม หมวดความโกรธ
ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย หมวดความโกรธ
พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ หมวดความโกรธ
พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา หมวดความโกรธ
ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้ หมวดความโกรธ
อย่าลุแก่อำนาจความโกรธ หมวดความโกรธ
โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน หมวดความโกรธ
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ความโกรธ