ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
คนเมื่อโกรธแล้ว มักพูดมากหมวดบุคคล
คนมักโกรธย่อมมีผิวพรรณไม่งามหมวดกิเลส
คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมองหมวดความโกรธ
ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธหมวดความโกรธ
คนโกรธย่อมฆ่าได้แม้มารดาของตนหมวดธรรมเบื้องต้น
ความโกรธเกิดขึ้นแก่คนโง่เขลาไม่รู้แจ้ง เพราะความแข่งดี เขาย่อมถูกความโกรธนั้นแลเผาหมวดบุคคล
คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์หมวดความโกรธ
ผู้ใดมักโกรธ ผูกโกรธไว้ ลบหลู่เขาด้วยความชั่ว มีความเห็นวิบัติ มีมายา พึงรู้ว่าคนนั้นเป็นคนเลวหมวดบุคคล
พราหมณ์ .. พระอริยเจ้าย่อมสรรเสริญผู้ฆ่าความโกรธ ซึ่งมีโคนเป็นพิษ ปลายหวาน, เพราะคนตัดความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศกหมวดกิเลส

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความโกรธ" เหมือนกับ "คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์"   ได้แก่

คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง

คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์

คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี
ความโกรธก่อความพินาศความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น
ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้นความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ
ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลกความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม
ความโกรธไม่ดีเลยฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้าญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหายผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความโกรธ" ทั้งหมด view more