ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรมหมวดความโกรธ
ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถหมวดความโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์หมวดความโกรธ
ผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากหมวดกิเลส
ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้หมวดความโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)หมวดความโกรธ
ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์หมวดความโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสียหมวดความโกรธ
ผู้ใดไม่โกรธ ไม่ผูกโกรธ ไม่ลบหลู่ ถึงความหมดจด มีทิฏฐิสมบูรณ์ มีปัญญา พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นอริยะหมวดบุคคล

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความโกรธ" เหมือนกับ "ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย"   ได้แก่

คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี
ความโกรธก่อความพินาศความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น
ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้นความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ
ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลกความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม
ความโกรธไม่ดีเลยฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้าญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์

ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย

ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความโกรธ" ทั้งหมด