บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การชนะ

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การชนะ | Wordy Guru

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดการชนะ

  หมวดหมู่
การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง หมวดการชนะ
ความชนะใด ที่ชนะแล้ว กลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี หมวดการชนะ
ความชนะใด ที่ชนะแล้ว ไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี หมวดการชนะ
ความยินดีในธรรมะ ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง หมวดการชนะ
ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง หมวดการชนะ
ผู้ชนะย่อมก่อเวร หมวดการชนะ
พึงชนะคนตระหนึ่ด้วยการให้ หมวดการชนะ
พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง หมวดการชนะ
พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ หมวดการชนะ
พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี หมวดการชนะ
รสแห่งธรรมะ ย่อมชนะรสทั้งปวง หมวดการชนะ
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด การชนะ