ภาษาอังกฤษ

invite

VT

แปลว่า เชิญ, เชิญชวน, เชื้อเชิญ, ชวน

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้มีบางสิ่งที่ไม่ดี

Posted on by Admin

V

แปลว่า อาราธนา

ตัวอย่าง รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนาพระอาจารย์สุกมาจำพรรษาที่วัดพลับ

Posted on by Admin

แปลว่า เรียนเชิญ

ตัวอย่าง ประธานสภาเกษตรกรไทยได้เรียนเชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

Posted on by Admin

แปลว่า เชิญ

ตัวอย่าง คณะกรรมการเชิญผู้จัดการไปประชุม

เพิ่มเติม แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม

Posted on by Admin

แปลว่า เชิญชวน

ตัวอย่าง รัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า

Posted on by Admin

แปลว่า เชื้อเชิญ

ตัวอย่าง เจ้าภาพเชื้อเชิญทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยง

Posted on by Admin

แปลว่า ตาม

ตัวอย่าง เขารีบไปตามคุณหมอมาดูอาการคุณตาที่ป่วยหนัก

เพิ่มเติม เรียกตัวมา, เชิญมา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เชิญ หมายถึง:

 1. ก. แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม เช่น เชิญเทวดา เชิญมารับประทานอาหาร; ถือ อุ้ม ชู หรือนําไปเป็นต้นด้วยความเคารพ เช่น เชิญพระแสง เชิญพระพุทธรูป เชิญธง เชิญขันหมาก; กล่าวอนุญาตให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสุภาพหรืออ่อนน้อม เช่น เชิญเถิด เชิญครับ เชิญตามสบาย.

พจนานุกรมไทย เชื้อเชิญ หมายถึง:

 1. ก. เชิญด้วยความสุภาพ, เชิญด้วยความอ่อนน้อม.

พจนานุกรมไทย ตาม หมายถึง:

 1. ก. ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลําดับของสิ่งหรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน เช่น ตามเขาไป แล้วจึงค่อยตามมา ตามเหตุการณ์; เรียกตัวมา เช่น ไปตามนาย ก มา, เชิญมา เช่น ไปตามหมอ; เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป เช่น ตามเรื่อง ตามวัว; จุดให้ไฟติดไว้ เช่น ตามไฟ ตามตะเกียง ตามประทีป. ว. อาการที่เลียนแบบหรือเอาอย่าง เช่น ทําตาม คล้อยตาม; ควรแก่, เหมาะแก่, เช่น ตามกําลังความสามารถ; เหมือน, อย่าง, ดัง, เช่น ตามเคย ตามปรกติ ตามธรรมดา; แล้วแต่, สุดแต่, เช่น ตามใจ ตามอัธยาศัย ตามกรรม; ไม่ทวนกระแส (ใช้แก่กระแสนํ้าหรือกระแสลม) ในคําว่า ตามนํ้า ตามลม; ไม่ขัด, ไม่ฝ่าฝืน, ไม่ฝืน, เช่น ทําตามคําสั่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามสมัยนิยม. บ. แถว, แนว, ถิ่น, ที่, เช่น มีอยู่ตามป่า ปิดไว้ตามกําแพง; โดย เช่น ตามที่ปรากฏว่า.

 ภาพประกอบ

 • invite
 • invite
 • invite
 • invite
 • invite
 • invite
 • invite
 • invite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "invite แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"