ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เกี่ยวแฝกมุงป่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกี่ยวแฝกมุงป่า

    หมายถึง ทำอะไรเกินความสามารถของตัวเอง ทำในสิ่งที่มีโอกาสสำเร็จได้ยาก

    สำนวนไทย