ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มือห่างตีนห่าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือห่างตีนห่าง

    หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง.

    สำนวนไทย