สำนวนไทย

ฟังความข้างเดียว

สำนวนไทย

หมายถึงเชื่อถือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง.

1