ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กำลังกินกำลังนอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กำลังกินกำลังนอน

    หมายถึง อยู่ในวัยกินวัยนอน เช่น เด็กกําลังกินกําลังนอน

    สำนวนไทย