ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กลับหน้ามือเป็นหลังมือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลับหน้ามือเป็นหลังมือ

    หมายถึง เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้าม

    สำนวนไทย