ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วัตถา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วัตถา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัตถาลังการคำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
วัตถาภรณ์คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
วัตถ์คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
อาภรณ์คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
ภูษาคำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
กล้องถ่ายรูปคำไวพจน์ กล้อง
ของกินคำไวพจน์ อาหาร
เสบียงคำไวพจน์ อาหาร
ธัญญาหารคำไวพจน์ อาหาร

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม" เหมือนกับ "วัตถา"   ได้แก่