ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วัตถา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วัตถา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วัตถาลังการคำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
วัตถ์คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
อาภรณ์คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
ภูษาคำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม
วัตถาภรณ์คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม" เหมือนกับ "วัตถา"   ได้แก่