อัปเดต

คำไทยที่มักเขียนผิด

คำที่ผิด ❌ อัพเดท

หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update

1

คำที่ผิด ❌ อัปเดท

หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update

2

คำที่ผิด ❌ อัพเดต

หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update

3

"อัปเดต" กับ "อัพเดท" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด"อัปเดต" กับ "อัพเดท" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด"อัปเดต" กับ "อัพเดท" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด