ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ฉันท์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉันท์

    มักเขียนผิดเป็น ฉัน

    หมายเหตุ ความพอใจ หรือร้อยกรองประเภทหนึ่งมีบังคับครุลหุ

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ฉันท์"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
เอกฉันท์เอกฉัน, เอกะฉันท์
ฉันฉันท์