บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด มิตร

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด มิตร | Wordy Guru

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดมิตร

  หมวดหมู่
คนคุ้นเคย ไว้ใจกันได้ เป็นญาติอย่างยิ่ง หมวดมิตร
ความดีที่ทำไว้เอง เป็นมิตรตามตัวไปเบื้องหน้า หมวดมิตร
ความเคารพรักบำรุงมารดา นำมาซึ่งความสุขในโลก หมวดมิตร
ความเป็นสหายไม่มีในคนพาล หมวดมิตร
ถ้าได้สหายเป็นผู้รอบคอบ พึงพอใจและมีสติเที่ยวไปกับเขา หมวดมิตร
ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่ว หมวดมิตร
บัณฑิตย่อมปราถนาบุตรที่เป็นอภิชาต หรืออนุชาต ย่อมไม่ปราถนาอวชาตบุตร ซึ่งเป็นผู้ทำลายตระกูล หมวดมิตร
บุตร คือฐานรองรับของมวลมนุษย์ หมวดมิตร
ประโยชน์ที่มุ่งหมายทุกอย่างของผู้มีมิตรพรั่งพร้อม ย่อมจะสัมฤทธิ์ผลเหมือนโชคช่วย หมวดมิตร
ผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้ หมวดมิตร
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง หมวดมิตร
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง หมวดมิตร
ภริยาเป็นเพื่อนสนิท หมวดมิตร
มารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์ (ครูคนแรกของบุตร) หมวดมิตร
มารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นพรหม หมวดมิตร
มารดาบิดา เป็นอาหุไนยบุคคลของบุตร หมวดมิตร
มารดาเป็นมิตรในเรือนตน หมวดมิตร
มิตร เมื่อระลึกถึงธรรมแล้ว ไม่ยอมทอดทิ้งมิตร ในยามมีทุกข์ภัยถึงชีวิต ข้อนี้เป็นธรรมของสัตบุรุษโดยแท้ หมวดมิตร
มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมาก ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้ หมวดมิตร
มีมิตรเลวมีเพื่อนเลว ย่อมมีมารยาทเลวและที่เที่ยวเลว หมวดมิตร
ลูกที่ไม่เลี้ยงพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า ไม่นับว่าเป็นลูก หมวดมิตร
สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นเนืองๆ หมวดมิตร
หมู่เกวียน เป็นมิตรของคนเดินทาง หมวดมิตร
เดินร่วมกัน 7 ก้าว ก็นับว่าเป็นมิตร เดินร่วมกัน 12 ก้าว ก็นับว่าเป็นสหาย อยู่ร่วมกันสักเดือนหรือ กึ่งเดือน ก็นับว่าเป็นญาติ ถ้านานเกินกว่านั้นไป ก็เหมือนกับเป็นตัวเอง แล้วเช่นนี้ จะให้เราละทิ้งนายกาฬกัณณีที่คุ้นเคยกันมานานแล้ว เพราะเห หมวดมิตร
เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้ หมวดมิตร
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด มิตร