บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ทุกข์-พ้นทุกข์

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ทุกข์-พ้นทุกข์

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

  หมวดหมู่
กามทั้งหลายมีสุขน้อย ทุกข์มาก หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
กามมีความคับแค้นเป็นราก มีทุกข์เป็นผล หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การพบเห็นสิ่งที่ไม่รัก ทำให้เกิดทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก่อให้เกิดทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การสะสมบาป เป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การสะสมบุญ นำสุขมาให้ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การอยู่ร่วมกับคนไม่เสมอกันก็เป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ทำให้เกิดสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การแสดงธรรม ทำให้เกิดสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การไม่ทำชั่ว ทำให้เกิดสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การไม่พบคนชั่วเลย มีความสุขทุกเมื่อ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
การไม่เบียดเบียนกัน เป็นทุกข์ในโลก หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
คนมีตัณหาเป็นทุกข์บ่อยและนาน หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
คนโง่ ย่อมได้รักทุกข์บ่อย ๆ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
คนไม่มีที่พึ่ง.. อยู่เป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ครองเรื่อนไม่ดี ก็เป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ความจน เป็นทุกข์ในโลก หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ความจนเป็นทุกข์ในโลก หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ความทุกข์ เกิดขึ้นบ่อย ๆ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ทุกข์ เท่านั้นเกิด หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ทุกข์ เสมอด้วยขันธ์ไม่มี หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ทุกข์.. ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นดับไป หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลก หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ทุกเสมอด้วยขันธ์ ไม่มี หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ท่านผู้ไกลกิเลส ช่างสุขจริงหนอ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
บุญให้ความสุขเมื่อถึงคราวตาย หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ปฏิบัติชอบต่อบิดา เป็นสุขเช่นกัน หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ปฏิบัติชอบต่อมารดา เป็นความสุขในโลก หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ปฏิบัติชอบต่อสมณะ ย่อมเป็นสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ผู้ฉลาด พึงละทุกข์ในโลกนี้ให้ได้ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ผู้ดื่มธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ผู้แพ้ ย่อมนอนเป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ผู้แพ้.. ย่อมอยู่เป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ผู้ไม่มีอะไรให้กัลวล สุขจริงหนอ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
พบคนไม่รัก ก็เป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
พอใจเท่าที่มี เป็นความสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ละทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นความสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ศรัทธาที่มั่นคง ทำให้เกิดสุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ศีลก่อให้เกิดสุขตราบเท่าชรา หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
สุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
อยากได้สุข เมื่อปฏิบัติถูกทาง ก็ย่อมได้สุข หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
เป็นคน พึงทำทุกข์ให้หมดไปได้ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
เมื่อหมดกังวล ทุกข์ก็ไม่มี หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
โลกตั้งอยู่บนฐานแห่งความทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ไม่พบคนที่รักก็เป็นทุกข์ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

 

 

 

 

สามารถดูพุทธสุภาษิตเพิ่มเติม ได้ที่ลิงก์นี้เลย

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด ทุกข์-พ้นทุกข์