พุทธสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต

 

สุภาษิต คือ อะไร

สุภาษิต แปลว่า ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ=ดี, ภาษิต=กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ ยึดถือเป็นหลักใจได้

 

พุทธศาสนสุภาษิต คือ อะไร

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา  แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

นอกจากนี้ยังมีภาษิตอื่น ๆ คือ

  • ถ้าพระโพธิสัตว์ กล่าวเรียกว่า โพธิสัตว์ภาษิต
  • ถ้าพระสาวกกล่าว ก็เรียกว่า เถรภาษิต หรือ สาวกภาษิต
  • คำที่เทวดากล่าว และพระพุทธองค์ได้ตรัสรับรองว่าดีด้วยการตรัสคำนั้นซ้ำ เรียกว่า เทวดาภาษิต

 

รวมพุทธศาสนสุภาษิต แบ่งตามหมวดหมู่

หมวด หมวดกิเลส

พุทธศาสนสุภาษิต  หมวดหมู่  
กรรมทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มีในมนุษย์ หมวดกิเลส กรรมทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มีในมนุษย์
กามทั้งหลาย ตระการหวานชื่นใจ ย่อมย่ำยีจิตโดยรูปร่างต่าง ๆ กัน บุคคลพึงเห็นโทษในกามคุณแล้วเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด หมวดกิเลส กามทั้งหลาย ตระการหวานชื่นใจ ย่อมย่ำยีจิตโดยรูปร่างต่าง ๆ กัน บุคคลพึงเห็นโทษในกามคุณแล้วเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด
กามทั้งหลายที่ทำให้อิ่มได้ ไม่มีในโลก หมวดกิเลส กามทั้งหลายที่ทำให้อิ่มได้ ไม่มีในโลก
กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อน เหมือนงูพิษ กามทั้งหลายเป็นที่คนโง่หมกมุ่น เขาต้องแออัดทุกข์ยากอยู่ในนรกตลอดกาล หมวดกิเลส กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อน เหมือนงูพิษ กามทั้งหลายเป็นที่คนโง่หมกมุ่น เขาต้องแออัดทุกข์ยากอยู่ในนรกตลอดกาล
กามทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั้งยืน มีทุกข์มาก มีพิษมาก ดังก้อนเหล็กที่ร้อนจัด เป็นต้นเค้าแห่งความคับแค้น มีทุกข์เป็นผล หมวดกิเลส กามทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั้งยืน มีทุกข์มาก มีพิษมาก ดังก้อนเหล็กที่ร้อนจัด เป็นต้นเค้าแห่งความคับแค้น มีทุกข์เป็นผล
คนทั้งหลาย อันถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้ หมวดกิเลส คนทั้งหลาย อันถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้
คนที่นึกถึงพระนิพพาน พึงครอบงำ ความหลับ ความเกียจคร้าน ความท้อแท้, ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท ไม่พึงตั้งอยู่ในความทะนงตัว หมวดกิเลส คนที่นึกถึงพระนิพพาน พึงครอบงำ ความหลับ ความเกียจคร้าน ความท้อแท้, ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท ไม่พึงตั้งอยู่ในความทะนงตัว
คนที่เห็นแต่โทษผู้อื่น คอยแต่เพ่งโทษนั้น อาสวะก็เพิ่มพูน เขายังไกลจากความสิ้นอาสวะ หมวดกิเลส คนที่เห็นแต่โทษผู้อื่น คอยแต่เพ่งโทษนั้น อาสวะก็เพิ่มพูน เขายังไกลจากความสิ้นอาสวะ
คนมักโกรธย่อมมีผิวพรรณไม่งาม หมวดกิเลส คนมักโกรธย่อมมีผิวพรรณไม่งาม
คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่งอกงาม ในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว หมวดกิเลส คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่งอกงาม ในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว
คนโกรธฆ่าได้ แม้แต่มารดาของตน หมวดกิเลส คนโกรธฆ่าได้ แม้แต่มารดาของตน
คนโกรธจะผลาญสิ่งใด แม้สิ่งนั้นทำยาก ก็เหมือนทำง่าย หมวดกิเลส คนโกรธจะผลาญสิ่งใด แม้สิ่งนั้นทำยาก ก็เหมือนทำง่าย
บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง, เพราะทุกข์ทั้งหลาย ย่อมไม่ติดตาม ผู้ไม่ข้องอยู่ในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น หมวดกิเลส บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง, เพราะทุกข์ทั้งหลาย ย่อมไม่ติดตาม ผู้ไม่ข้องอยู่ในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น
บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง, เพราะเครื่องข้องทั้งหลาย ย่อมไม่ติดตาม ผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น หมวดกิเลส บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง, เพราะเครื่องข้องทั้งหลาย ย่อมไม่ติดตาม ผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น
ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป หมวดกิเลส ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป

 

หมวด หมวดกรรม

พุทธศาสนสุภาษิต  หมวดหมู่  
กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกัน หมวดกรรม กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกัน
กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ หมวดกรรม กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ
กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่ง หมวดกรรม กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่ง
กรรมใด ทำไว้ ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือ ด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป หมวดกรรม กรรมใด ทำไว้ ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือ ด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป
การงาน 1 วิชา 1 ธรรม 1 ศีล 1 ชีวิตอันอุดม 1 คนบริสุทธิ์ด้วยสิ่งทั้ง 5 นี้ หาใช่ด้วยตระกูลหรือด้วยทรัพย์ไม่ หมวดกรรม การงาน 1 วิชา 1 ธรรม 1 ศีล 1 ชีวิตอันอุดม 1 คนบริสุทธิ์ด้วยสิ่งทั้ง 5 นี้ หาใช่ด้วยตระกูลหรือด้วยทรัพย์ไม่
การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก หมวดกรรม การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย หมวดกรรม การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย
คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน หมวดกรรม คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน
คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง หมวดกรรม คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง
คนพาลทรามปัญญา ย่อมดำเนินชีวิตโดยมีตนเองนั้นแหละเป็นศัตรู หมวดกรรม คนพาลทรามปัญญา ย่อมดำเนินชีวิตโดยมีตนเองนั้นแหละเป็นศัตรู
คนเราจะดีเพราะการกระทำ หมวดกรรม คนเราจะดีเพราะการกระทำ
คนเราจะเลวเพราะการกระทำ หมวดกรรม คนเราจะเลวเพราะการกระทำ
ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู หมวดกรรม ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู
ความชั่ว ย่อมเผาผลาญในภายหลัง หมวดกรรม ความชั่ว ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
ความดี อันคนชั่วทำยาก หมวดกรรม ความดี อันคนชั่วทำยาก
ความดี อันคนดีทำง่าย หมวดกรรม ความดี อันคนดีทำง่าย
ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ หมวดกรรม ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้
ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ) หมวดกรรม ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ)
บัณฑิตไม่ทำชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว หมวดกรรม บัณฑิตไม่ทำชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว

 


ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูพุทธศาสนสุภาษิตหมวดอื่น ๆ ต่อ

 

รวมหมวดหมู่พุทธสุภาษิต

ตัวอย่างพุทธสุภาษิต ที่ค้นหาบ่อย

ตามตารางจะเห็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ยังไม่หมดเท่านี้นะ! เลื่อนลงไปดูด้านล่าง เพื่อจะกดไปดูหน้า รวบรวม พุทธสุภาษิต ที่ใช้บ่อย ต่อได้อีก

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่
การไม่ทำบาป นำสุขมาให้ หมวดบาป-เวร
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้ หมวดความเพียร
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้ หมวดธรรมเบื้องต้น
คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน หมวดทาน
คนมักทำบาปเพราะความหลง หมวดบาป-เวร
คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ หมวดความโกรธ
คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข หมวดบุคคล
คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน หมวดบาป-เวร
คนสะอาด ไม่ยินดีในความชั่ว หมวดบาป-เวร
คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไ... หมวดคบหา
คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข หมวดธรรมเบื้องต้น
คนเห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรก หมวดธรรมเบื้องต้น
คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ หมวดธรรมเบื้องต้น
คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น หมวดคบหา
ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนผู้อื่น หมวดบุคคล
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี หมวดธรรม
ความดี อันคนชั่วทำยาก หมวดกรรม
ความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้ หมวดบาป-เวร
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย หมวดธรรมเบื้องต้น
จงสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน หมวดสามัคคี
จงเตือนตน ด้วยตนเอง หมวดธรรมเบื้องต้น
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน หมวดตน- ฝึกตน
ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้, แต่อับปัญญา... หมวดปัญญา
ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึ่งทำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว... หมวดตน- ฝึกตน
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หมวดกรรม
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หมวดธรรมเบื้องต้น
ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท คอยรักษาจิตของ... หมวดความไม่ประมาท
บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน แล้วจึงสอนผู้อ... หมวดตน- ฝึกตน
บัณฑิตพึงทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเป็นที... หมวดคบหา
บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท หมวดความไม่ประมาท
บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี... หมวดกรรม
ปราชญ์ พึงรักษาศีล หมวดธรรม สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี
ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข หมวดทาน
ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ หมวดธรรมเบื้องต้น
ผู้มีปัญญา ถึงพร้อมด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดการงาน... หมวดปัญญา
ผู้ใด อันผู้อื่นทำความดี ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อนแต่... หมวดกรรม
ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อย... หมวดความเพียร
ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ หมวดทาน
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา หมวดทาน
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก หมวดทาน
พึงละเว้นบาปทั้งหลาย หมวดบาป-เวร
พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรั... หมวดธรรมเบื้องต้น
พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น หมวดธรรมเบื้องต้น
อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์ หมวดธรรมเบื้องต้น
เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก เข... หมวดกรรม
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น หมวดทาน
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร หมวดบาป-เวร
เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์
ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข... หมวดพบสุข

เมนูแนะนำ

ค้นหาพุทธสุภาษิตทั้งหมด

รวมหมวดหมู่พุทธสุภาษิต

รวมพุทธสุภาษิต ที่ใช้บ่อย 100 คำ

รวมพุทธสุภาษิต ที่ใช้บ่อย 200 คำ

แบบทดสอบพุทธสุภาษิต

5,786 views

บทความน่ารู้พุทธสุภาษิต

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

พุทธสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด เกื้อกูลสังคม

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพ
Last updated 5 months ago

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด อดทน

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพ
Last updated 5 months ago

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด สามัคคี

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพ
Last updated 5 months ago

ภาษาไทย

การใช้สระในภาษาไทย

วันนี้ผมมีบทความเกี่ยวกับหลักภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได้ลองศึกษากันโดยเราจะขอพูดถึงเรื่องของสระ นั้นก็คือ
Last updated 1 day ago

ระดับภาษาและลักษณะการใช้

การใช้ภาษาไทยจะมีการใช้ตามระดับของภาษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่มีความสำคัญ เน
Last updated 1 week ago

คำซ้ำ (Reduplication)

พูดถึงเรื่องของคำซ้ำ หรือ reduplication ในภาษาต่าง ๆ ก็มีอยู่มากมาย รวมถึงในภาษาไทยเราด้วย ภาษาไทยเร
Last updated 1 week ago

ความหมายและรายละเอียดคำว่า แม่พิมพ์

เราทุกคนเกิดมาล้วนมีแบบอย่างในการใช้ชีวิตและคนที่ชี้แนะ อบรม สั่งสอนให้เติบโตขึ้นมา คนที่ทำให้เราเติ
Last updated 1 month ago