ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ปฏิบัติชอบต่อบิดา เป็นสุขเช่นกัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดทุกข์-พ้นทุกข์" เหมือนกับ "ปฏิบัติชอบต่อบิดา เป็นสุขเช่นกัน"   ได้แก่

กามทั้งหลายมีสุขน้อย ทุกข์มากกามมีความคับแค้นเป็นราก มีทุกข์เป็นผล
การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลกการพบเห็นสิ่งที่ไม่รัก ทำให้เกิดทุกข์
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก่อให้เกิดทุกข์การสะสมบาป เป็นทุกข์
การสะสมบุญ นำสุขมาให้การอยู่ร่วมกับคนไม่เสมอกันก็เป็นทุกข์
การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ทำให้เกิดสุขการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์
การแสดงธรรม ทำให้เกิดสุขการได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข
การไม่ทำชั่ว ทำให้เกิดสุขการไม่พบคนชั่วเลย มีความสุขทุกเมื่อ
การไม่เบียดเบียนกัน เป็นทุกข์ในโลกคนมีตัณหาเป็นทุกข์บ่อยและนาน
คนโง่ ย่อมได้รักทุกข์บ่อย ๆคนไม่มีที่พึ่ง.. อยู่เป็นทุกข์
ครองเรื่อนไม่ดี ก็เป็นทุกข์ความจน เป็นทุกข์ในโลก
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดทุกข์-พ้นทุกข์" ทั้งหมด view more