พุทธศาสนสุภาษิต หมวด พิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

โดย Teacher Guru   

จำนวนการเข้าชม 7 ครั้ง

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

  หมวดหมู่
กามคุณ 5 ในโลก มีใจเป็นที่ 6 อันท่านชี้แจงไว้แล้ว, บุคคลคลายความพอใจในกามคุณนี้แล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก ทุกข์อันยิ่งกว่ากามไม่มี ผู้ใดส้องเสพกาม ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
การเห็นพระพุทธเจ้าเนือง ๆ เป็นการหาได้ยาก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
การได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษ เป็นการยาก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
การไม่เห็นสิ่งที่รักเป็นทุกข์ และการเห็นสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ เหตุนั้น จึงไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รัก เพราะความพรากจากสิ่งที่รัก เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
กำลังใจ พึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ขณะเวลา อย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
คนทำกรรมใดด้วยทาน ด้วยความประพฤติสม่ำเสมอ ด้วยความสำรวม และ ด้วยการฝึกตน ย่อมมีความสุข เพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลัง หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
คนรู้จักขนบธรรมเนียม ย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ ในชาตินี้ก็มีผู้สรรเสริญ ชาติหน้าก็ไปดี หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
คนเขลา มีกำลัง หาทรัพย์อย่างผลุนผลัน ไม่ดี, นายนิรยบาล ย่อมฉุดคนโง่มีปัญญาทราม ผู้คร่ำครวญอยู่ ไปสู่นรกอันร้ายกาจ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว คนนั้นจักถึงฝั่งที่สวัสดี เหมือนพ่อค้าถึงฝั่งที่สวัสดีเพราะม้าวลาหก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
คนใดมักหลับ มักคุย และไม่ขยัน เกียจคร้าน มีความมุทะลุ ข้อนั้น เป็นเหตุของผู้ฉิบหาย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้ว ๆ , ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหาย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ควรระแวงภัยที่ควรระแวง พึงระวังภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง 2 เพราะกลัวต่ออนาคต หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความถึงพร้อมแห่งขณะ หาได้ยาก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ มีเฉพาะตัว หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความริษยา เป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นทางดับจากทุกข์ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความหิว เป็นโรคอย่างยิ่ง หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ เป็นการยาก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความเกียจคร้าน เป็นมลทินแห่งผิวพรรณ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความเป็นอยู่ของสัตว์ เป็นการยาก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความเป็นไปของคนไร้ศิลปะ ย่อมฝืดเคือง หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความได้เป็นมนุษย์ เป็นการยาก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำเข้าไป เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น มุ่งความสงบ พึงละโลกามินเสีย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำความชั่วไม่มีในโลก, คนทั้งหลายเห็นเป็นป่า แต่คนเขลาสำคัญที่นั้นว่าเป็นที่ลับ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ต่อหน้าประพฤติเช่นใด ถึงลับหลังก็ให้ประพฤติเช่นนั้น หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ถ้าสัตว์พึงรู้อย่างนี้ว่า ชาติภพนี้เป็นทุกข์ สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์ เพราะผู้ฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งอยู่เถิด อย่าไม่มีที่พึ่งอยู่เลย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ธงเป็นเครื่องปรากฎของรถ ควันเป็นเครื่องปรากฎของไฟ พระราชาเป็นเครื่องปรากฎของแว้นแคว้น สามีเป็นเครื่องปรากฎของสตรี หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
บรรดาทางทั้งหลาย ทางที่มีองค์ 8 (มรรค) เป็นทางเกษมให้ถึงอมตธรรม หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
บุคคลได้สิ่งใด ไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้น, ปรารถนาสิ่งใด ดูหมิ่นสิ่งที่ได้แล้วนั้น, เพราะความต้องการไม่มีที่สุด, พวกเราจงทำความนอบน้อมผู้ปราศจากความต้องการเถิด หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
บุคคลไม่ความเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ใฝ่หาถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง, ยังชีวิตให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณย่อมผ่องใส หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
บุคคลไม่เพลินเวทนา ทั้งภายในทั้งภายนอก มีสติดำเนินอยู่อย่างนี้ วิญญาณย่อมดับ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่ม ผู้ทอดทิ้งการงาน หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจักทำอะไรได้ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขลาผู้มัวถือฤกษ์อยู่, ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจักทำอะไรได้ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่ ผู้มัวถือฤกษ์อยู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้สงบ เว้นบาป ฉลาดพูด ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมขจัดบาปธรรมเสียได้ เหมือนลมกำจัดใบไม้ฉะนั้น หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้อื่นพึงให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ เขามีความดำริผิดเป็นโคจร จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้เป็นบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน ไม่พึงลุอำนาจของโลภะ พึงกำจัดใจที่ละโมภเสีย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้เพ่งสันติ พึงละอามิสในโลกเสีย หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้เห็นความประมาทเป็นภัย และเห็นควมไม่ประมาทเป็นความปลอดภัยแล้ว พึงเจริญมรรคมีองค์ 8 นี้เป็นพุทธาศาสนี หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้ใด ต้องการสุขเพื่อตน ด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่น, ผู้นั้นชื่อว่าพัวพันไปด้วยเวร ย่อมไม่พ้นจากเวร หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้ใดผูกอาฆาตว่า เขาได้ด่าเรา เขาได้ฆ่าเรา เขาได้ชนะเรา เขาได้ลักของของเรา ดังนี้ เวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้ใดไม่มีกามอยู่ ผู้ใดไม่มีตัณหา และผู้ใดข้ามความสงสัยได้, ผู้นั้นย่อมมีความพ้น ที่ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นอีก หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
พรตของผู้บริสุทธิ์ มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
พระจันทร์ พระอาทิตย์ สมณพราหมณ์ และ ฝั่งทะเล ต่างก็มีกำลัง, แต่สตรีมีกำลังยิ่งกว่ากำลัง (เหล่านั้น) หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด พิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่คล้ายกันที่เพื่อน ๆ อาจสนใจ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม