ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ความถึงพร้อมแห่งขณะ หาได้ยาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ความถึงพร้อมแห่งขณะ หาได้ยาก"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทินหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่ม ผู้ทอดทิ้งการงานหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ในเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้น ย่อมต้องการบัณฑิตหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสียหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ในเวลาคับขัน ย่อมต้องการคนกล้าหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก ทุกข์อันยิ่งกว่ากามไม่มี ผู้ใดส้องเสพกาม ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรกหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
โลกถูกมฤตยูกำจัด ถูกชราล้อมไว้ไม่มีผู้ต้านทาน ย่อมเดือนร้อยเป็นนิตย์ ดุจคนต้องโทษ ต้องทำตามอาชญาฉะนั้นหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป" เหมือนกับ "ความถึงพร้อมแห่งขณะ หาได้ยาก"   ได้แก่

กามคุณ 5 ในโลก มีใจเป็นที่ 6 อันท่านชี้แจงไว้แล้ว, บุคคลคลายความพอใจในกามคุณนี้แล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก ทุกข์อันยิ่งกว่ากามไม่มี ผู้ใดส้องเสพกาม ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก
การเห็นพระพุทธเจ้าเนือง ๆ เป็นการหาได้ยากการได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษ เป็นการยาก
การไม่เห็นสิ่งที่รักเป็นทุกข์ และการเห็นสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ เหตุนั้น จึงไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รัก เพราะความพรากจากสิ่งที่รัก เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยกาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง
กำลังใจ พึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายขณะเวลา อย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้คนทำกรรมใดด้วยทาน ด้วยความประพฤติสม่ำเสมอ ด้วยความสำรวม และ ด้วยการฝึกตน ย่อมมีความสุข เพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลัง
คนรู้จักขนบธรรมเนียม ย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ ในชาตินี้ก็มีผู้สรรเสริญ ชาติหน้าก็ไปดีคนเขลา มีกำลัง หาทรัพย์อย่างผลุนผลัน ไม่ดี, นายนิรยบาล ย่อมฉุดคนโง่มีปัญญาทราม ผู้คร่ำครวญอยู่ ไปสู่นรกอันร้ายกาจ
คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว คนนั้นจักถึงฝั่งที่สวัสดี เหมือนพ่อค้าถึงฝั่งที่สวัสดีเพราะม้าวลาหกคนใดมักหลับ มักคุย และไม่ขยัน เกียจคร้าน มีความมุทะลุ ข้อนั้น เป็นเหตุของผู้ฉิบหาย
คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้ว ๆ , ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหายควรระแวงภัยที่ควรระแวง พึงระวังภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง 2 เพราะกลัวต่ออนาคต
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

ความถึงพร้อมแห่งขณะ หาได้ยาก

ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ มีเฉพาะตัวความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป" ทั้งหมด view more