ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "congregation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    congregation

    แปลว่า การรวบรวม

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "congregation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gather upรวบรวม, เก็บรวบรวม
congregateรวบรวม
compilationการรวบรวม
compileรวบรวม
assemblageการรวบรวม
collectเก็บรวบรวม, รวบรวม
collectedที่รวบรวมไว้ด้วยกัน
marshal togetherรวบรวม
musterการรวบรวม