คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย

สุภาษิตไทย

ความหมาย อัปราชัย ในที่นี้มีความหายเท่ากับ ปราชัย คือจะพ่ายแพ้ หมายถึงไม่เป็นมงคลแก่ตัว

1