รวมหมวดหมู่ ของ คำสุภาษิต

คำสุภาษิต คือ ถ้อยคำที่สั่งสอนหรือห้ามโดยตรง มีคำเปรียบเทียบบ้างไม่มีบ้าง ซึ่งล้วนแต่มีความหมายลึกซึ้ง มักมีความหมาย ในการตักเตือนสั่งสอนเชิงทางบวก มีความหมายที่ดี ไม่ได้แต่งให้คล้องจองกัน

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้