สํานวนไทย

ใส่หน้ากาก

หมายถึง แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง, แสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด, เช่น ต่างคนต่างใส่หน้ากากเข้าหากัน, สวมหน้ากาก ก็ว่า.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ใส่หน้ากาก หมายถึง:

  1. (สํา) ก. แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง, แสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด, เช่น ต่างคนต่างใส่หน้ากากเข้าหากัน, สวมหน้ากาก ก็ว่า.

ภาพประกอบ

  • ใส่หน้ากาก

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"