โดดร่ม

สำนวนไทย

หมายถึงหลบเลี่ยงงานหรือการเรียน

1