แจงสี่เบี้ย

สำนวนไทย

หมายถึง การพูดชี้แจงหรืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน

1

แจงสี่เบี้ย