สำนวนไทย

แกะดำ

หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ (ใช้ในทางไม่ดี)แกะดำ หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย