ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แกะดำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แกะดำ

    หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ (ใช้ในทางไม่ดี)

    สำนวนไทย