ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฟาดเคราะห์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฟาดเคราะห์

    หมายถึง ทําพิธีปัดสิ่งชั่วร้ายให้ไปจากตัว, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป; ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์ หรือตัดใจคิดว่าสิ่งที่เสียไปแล้วเป็นการทำให้หมดเคราะห์ ในความเช่น นึกว่าฟาดเคราะห์.

    สำนวนไทย