ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พร้าขัดหลังเล่มเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

สำนวนไทย หมวด "ความขยันหมั่นเพียร" เหมือนกับ "พร้าขัดหลังเล่มเดียว"   ได้แก่