ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตาไม่มีแวว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตาไม่มีแวว

    หมายถึง ไม่รู้จักของดี เช่น เขาเป็นคนตาไม่มีแวว มีของดีมาให้เลือกยังไม่ยอมเลือก

    สำนวนไทย