ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คว้าน้ำเหลว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คว้าน้ำเหลว

    หมายถึง การที่ลงมือทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

    สำนวนไทย