รวมหมวดหมู่ ของ สำนวนไทย

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผิน ๆ จะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก แต่สำนวนไทย จะเป็นเชิงอุปมาอุปมัยโดยมีนัยแฝงเร้นซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้ง แยบคาย ต้องตีความ ทำความเข้าใจอีกที ซึ่งอาจแตกต่างไปความหมายเดิมหรืออาจคล้ายคลึงกับความหมายเดิมก็ได้

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

สำนวนไทย หมวด ก-ฮ

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ