ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เสริมส่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสริมส่ง

    แปลว่า ก. เกื้อหนุนให้เจริญขึ้น เช่น ครอบครัวที่ดีย่อมเสริมส่งให้หัวหน้าครอบครัวประสบความสำเร็จ.

    พจนานุกรมไทย