คำไทย "สัณฐิติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัณฐิติ

    แปลว่า น. ความตั้งมั่น. (ป.; ส. สํสฺถิติ).

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "สัณฐิติ"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
สมาธิ[สะมาทิ] น. ความตั้งมั่นแห่งจิต; ความสํารวมใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบหรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง. (ป., ส.).
อายานะน. การมา, การมาถึง. (ป., ส.).
ทิวา(แบบ) น. วัน. (ป., ส.).
อุปาทาน[อุปาทาน, อุบปาทาน] น. การยึดมั่นถือมั่น, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ๆ. (ป.).
มหิ(แบบ) น. แผ่นดิน. (ป., ส.).
เวคน. ความเร็ว. (ป., ส.).
วาริท,วาริธรน. เมฆ. (ป., ส.).
ตีระ(แบบ) น. ฝั่ง. (ป., ส.).
อธิวาสน. ที่อยู่, บ้าน. (ป., ส.).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด